Ανακοίνωση του Δήμου Κεφαλονιάς για τα βοσκοτόπια

Βοσκός

Βοσκός

Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν χρήση δημοτικών βοσκοτόπων, για το έτος 2014, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στα κατά τόπους Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων, έως τις 09 Μαΐου 2014.

Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θα είναι εκπρόθεσμες και δεν θα ικανοποιηθούν.

Έντυπα Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να προμηθεύονται από τα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα.

Με την υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να κατατίθεται φωτοαντίγραφο πρόσφατα ενημερωμένου και θεωρημένου κτηνοτροφικού μητρώου.

Ο Αντιδήμαρχος

Βανδώρος Παναγής

email