Ανακοίνωση του Κοργιαλένειου Διοικητικού Συμβουλίου Κεφαλληνίας

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη

Όπως είναι γνωστό σε όλους τους συμπολίτες μας από άλλες ανακοινώσεις, το Ιδρυμά μας επιζεί χάριν στις επιχορηγήσεις του Κράτους και συγκεκριμένα α) του Υπουργείου Παιδείας δυνάμει του άρθρου 1 παρ.2 του ν. 2823/1954 (ΦΕΚ/Α/ 78/ 1954) το οποίο έχει μειώσει την επιχορήγησή του τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και όποια επιχορήγηση δίδεται, έρχεται πολύ καθυστερημένα και β) του Υπουργείου Πολιτισμού δυνάμει άρθρου 12, του π. διάτ/τος. 611/1979 (ΦΕΚ 181/Α/1979, τροποποιηθέντος με το από 29-8-1995 διάταγμα ΦΕΚ 760/Β/1995), το οποίο όμως διέκοψε την επιχορήγηση από τριετίας. Από αυτές τις διατάξεις ρητά και κατηγορηματικά καταδεικνύεται ότι το Κράτος έχει την ευθύνη για τη μισθοδοσία και λοιπά έξοδα σχέση έχοντα με τη λειτουργία και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου του Κοργιαλενείου Ιδρύματος, το δε προσωπικό γνωρίζει πολύ καλά τις άνω διατάξεις.

Το προσωπικό του Ιδρύματός μας γνωρίζει επίσης ότι η όποια επιχορήγηση τα μεν τελευταία τρία χρόνια έρχεται τέλος Δεκεμβρίου, την δε προ αυτής επταετία η επιχορήγηση ερχόταν τμηματικά κατά την διάρκεια του έτους οπότε και πληρωνόταν το προσωπικό, παρά τις συνεχείς οχλήσεις και παραστάσεις μας στα αρμόδια Υπουργεία για έγκαιρη εκταμίευση. Δηλαδή το προσωπικό τα τελευταία 10 χρόνια δεν πληρωνόταν ποτέ στο τέλος κάθε μηνός, αφού το Ιδρυμα μας δεν είχε άλλους πόρους. Ακόμη και παρά την περσινή επίσχεση εργασίας το προσωπικό πληρώθηκε όταν ήλθαν τα χρήματα από το Υπουργείο, δηλαδή το τέλος Δεκεμβρίου.

Από τον μήνα Αύγουστο 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος από υψηλό αίσθημα ευθύνης, όχι μόνο για το προσωπικό αλλά κυρίως για να παραμείνει το Ιδρυμα ζωντανό την κρίσιμη τούτη περίοδο για τη η χώρα, άρχισε ενέργειες και ζήτησε από την Επιτροπή Εθνικών Κληροδοτημάτων την άδεια εκποίησης του μοναδικού του περιουσιακού στοιχείου που επιτρέπεται να εκποιηθεί, αφού η υπόλοιπη περιουσίας του Ιδρύματος είναι αναπαλλοτρίωτη και ακατάσχετη, προς τον σκοπό να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ ανερχόμενες τότε σε €120.000 και να πληρωθούν και οι οφειλόμενες αμοιβές του προσωπικού, ανερχόμενες τότε σε €68.419 και οι φόροι ύψους € 15.000, ώστε το Ιδρυμα να καταστεί βιώσιμο και να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο.

Υστερα από μαραθώνιες προσπάθειες να πείσουμε την Επιτροπή Εθνικών Κληροδοτημάτων περί της αναγκαιότητας να εκποιηθεί το άνω οικόπεδο ώστε να επιτραπεί η κατ΄ εξαίρεση πώληση του, κατορθώσαμε και τελικώς αποσπάσαμε την έγκριση με τον απαράβατο όμως όρο να καταστεί το Ιδρυμα βιώσιμο, να μπορεί δηλαδή να συνεχίσει να λειτουργεί. Μας εζητήθη να προσδιοριστεί η αξία του οικοπέδου από Ορκωτούς Εκτιμητές, πράγμα που κάναμε, τους οποίους δεν είχαμε να πληρώσουμε και κάναμε ειδική συμφωνία να πληρωθούν μετά την πώλησή του οικοπέδου.

Μας εζητήθη να εξασφαλίσουμε την έγκριση των εκτελεστών της διαθήκης του Μαρίνου Κοργιαλένεια, πράγμα που κάναμε. Μετά τέλος, από συζητήσεις, , συνεχείς διαβουλεύσεις τόσο με τη Επιτροπή Εθνικών Κληροδοτημάτων, όσο και με την αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μας παρεσχέθη η άδεια και προχωρήσαμε σε τρείς πλειστηριασμούς, οι οποίοι απέβησαν άκαρποι αφού αυτή την εποχή τα ακίνητα δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Εξ άλλου, στο Ιδρυμά μας υφίσταται Αυτοτελές Κεφάλαιο της αειμνήστου Καλλινίκης Δενδρινού Αντωνακάκη υπέρ χορηγήσεως υποτροφιών, αφιερωμένου καφαλαίου € 341.000. Συνεπεία συνετούς εκ μέρους του Διοικητικού μας Συμβουλίου διαχειρίσεως, το αυτοτελές αυτό Κεφάλαιο έχει σε μετρητά € 522.000 τα οποία ανήκουν σε αυτό και από τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν ούτε το ΙΚΑ ούτε το προσωπικό, ούτε φόροι ούτε να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό, πλην υποτροφιών.

Τα Συμβούλιό μας λόγω της δημιουργηθείσης δεινής οικονομικής κατάστασης της χώρας και των συνεχών φημών περί απώλειας της αγοραστικής αξίας και τυχόν νέου νομίσματος, σκέφτηκε και αποφάσισε να προτείνει στην Επιτροπή Εθνικών Κληροδοτημάτων να εγκρίνει την εξασφάλιση μέρους των άνω περιουσιακών στοιχείων του Αυτοτελούς Κεφαλαίου για της αγοράς ενός ακινήτου προκειμένου να εξασφαλίσει την περιουσία του που συνίστατο μόνο σε μετρητά. Σε αυτή την περίπτωση γιατί όχι του πλειστηριαζόμενου ακίνητου του Κοργιαλενείου Ιδρύματος του οποίου μάλιστα η αξία είχε προσδιοριστεί από ορκωτούς εκτιμητές.

Μετά νέες μαραθώνιες διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Εθνικών Κληροδοτημάτων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου ενέκρινε τη συμμετοχή του Αυτοτελούς Κεφαλαίου στην Δημοπρασία υπό τον όρο μη εμφανίσεως ετέρου πλειοδότη. Προσδιορίσθηκε ημερομηνία του τέταρτου πλειστηριασμού η 18-11-2012, δεν ενεφανίσθη άλλος πλειοδότης και κατεκυρώθη το οικόπεδο στο αυτοτελές Κεφάλαιο Καλλινίκης Δενδρινού Αντωνακάκη.

Όπως γίνεται αντιληπτό μετά από προσπάθεια ενάμιση έτους επιτέλους αναμένουμε, μετά βεβαιότητος την τελική έγκριση από την Επιτροπή Εθνικών Κληροδοτημάτων η οποία όπως μας γνώρισαν δεν μπορεί να συνέλθει πριν από τις 16-12-2012, λόγω αντικαταστάσεως μέλους της.

Με τα χρήματα δηλαδή του οικοπέδου ύψους € 167.800 συν τα χρήματα που το Υπουργείο Παιδείας το οποίο προ 15ημέρου μας διαβεβαίωσε ότι θα μας στείλει ύψους € 44.000, είμαστε βέβαιοι ότι θα εξοφλούσαμε το ΙΚΑ και όλους τους μισθούς ολόκληρου του προσωπικού μέχρι 30-11-2012. Ολα τα ανωτέρω είναι σε γνώση του προσωπικού, που έδειχνε χαρούμενο και συνέχαιρε το Συμβούλιο για τις προσπάθειές του.

Εξάλλου, η βιωσιμότητα του Ιδρύματος, που ήταν αναγκαίος όρος για την πώληση του οικοπέδου θα επιτυγχάνετο με την εφαρμογή της παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3846/2010 σύμφωνα με την οποία το Ιδρυμα και ο εργαζόμενος μπορούν να συμφωνήσουν σε ημερήσια εργασία μικρότερης διάρκειας από την κανονική, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 3 τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 3846/2010 το Ιδρυμα επιβάλει εκ περιτροπής εργασία κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας, στην περίπτωση δύστροπων υπαλλήλων που δεν επιθυμούν να διευκολύνουν τον όποιον εργοδότη τους βρεθεί σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και κινδυνεύει να κλείσει. Το Ιδρυμά μας έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση που δικαιολογεί κατά νόμο την επιβολή μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Ετσι λόγω οικονομικών προβλημάτων, που οφείλονται κυρίως στη δεινή δημοσιονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα με του 1.300.000 ανέργους γεγονότα που αναλυτικά γνωστοποιήσαμε τόσο με την παράδοση ειδικού ενημερωτικού σημειώματος στο προσωπικό , όσο και με λεπτομερή ανάλυση κατά τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 5/11/2012 στην οποία είχε κληθεί και είχε παρευρεθεί ολόκληρο το προσωπικό, το Ιδρυμά μας κατέδειξε ότι είναι αναγκασμένο να καθιερώσει ημερήσια εργασία μικρότερης διάρκειας από την κανονική και συγκεκριμένα το ήμισυ του μέχρι τώρα ωραρίου εργασίας ήτοι τέσσαρες (4) ώρες ημερησίως, στους υπαλλήλους του που αποδέχθηκαν τη μείωση του ωραρίου εργασίας (3 υπάλληλοι), για δε τους υπόλοιπους (2 υπάλληλοι) που επέλεξαν την εκ περιτροπής εργασία προσδιορίστηκαν οι ημέρες εργασίας τους κατά πλήρες ωράριο, αλλά λιγότερες ημέρες εργασία την εβδομάδα.

Τους όρους αυτούς εργασίας το Προσωπικό τους αποδέχθηκε (τα πάντα είναι καταχωρημένα στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά), και το Ιδρυμα σε συνεννόηση και με το Γραφείο Εργασίας προετοίμαζε τις αναγκαίες κατά νόμο συμβάσεις.

Περαιτέρω, το Ιδρυμά μας από 50ετίας λειτουργεί από 07:30 έως 20:30 καθημερινώς, γιατί αυτό απαιτούν οι ανάγκες των χρηστών και γενικά το κοινωνικό σύνολο χάρη του οποίου υπάρχει. Με δεδομένο αυτό ειδοποιήθηκαν οι υπάλληλοι που αποδέχθηκαν τη μείωση του ωραρίου εργασίας ότι θα προσέρχονται από 1-12-2012 για εργασία, τις μεν ημέρες που θα εργάζονται πρωί 10:00 μέχρι 14:00 και στις ημέρες που θα εργάζονται απόγευμα 16:00 μέχρι 20:00, όπου θα ασχολούνται με τα συνήθη καθήκοντά τους βάσει μηνιαίου προγράμματος εγκεκριμένου από το Γραφείο Εργασίας.

Για τις υπόλοιπες υπαλλήλους που επέλεξαν την εκ περιτροπής απασχόληση καθορίσθηκε να προσέρχονται από 1-12-2012 η πρώτη κάθε Δευτέρα από 08:30 μέχρι 16:30, για να ασχολείται με τα συνήθη καθήκοντά της δηλαδή με την καθαριότητά, ενώ για τη άλλη αποφάσισε να προσέρχεται κάθε Παρασκευή από 14:00 μέχρι 22:00, όπου θα ασχολείται με τα συνήθη καθήκοντά της ανάλογα της χρησιμοποιήσεως των αιθουσών του Ιδρύματος για τυχόν εκδηλώσεις. Ειδοποιήθηκε δε το προσωπικό ότι η υπογραφή της νέας συμφωνίας θα γίνει στο τέλος του μηνός Νοεμβρίου 2012 και θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο Εργασίας, προκειμένου να αρχίζει να εφαρμόζεται από την 1-12-2012.

Μετά την ειδοποίηση αυτή κάποιες από το προσωπικό ζήτησαν να έρχονται μόνο πρωί γιατί το απόγευμα εργάζονται αλλού. Τους εξηγήσαμε ότι το Ιδρυμα εργάζεται και τα απογεύματα και να συνεννοηθούν μεταξύ τους, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, ώστε το αίτημά τους να γίνει δεκτό, χωρίς να θίγεται η λειτουργία του Ιδρύματος το απόγευμα, δεδομένου ότι η υπάλληλος που κάλυπτε την απογευματινή εργασία, με το εκ περιτροπής ωράριο θα ερχόταν μόνο την Παρασκευή. Ούτε είναι λογικό να έρχονται 5 υπάλληλοι το πρωί και το απόγευμα το Ιδρυμα να παραμένει κλειστό.

Τα συμφέροντα του προσωπικού, τα φροντίσαμε και τα εξασφαλίσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υπό τις παρούσες δυσχερέστατες δημοσιονομικές συνθήκες, όπως ελέχθη, εφαρμόζοντες την υφισταμένη νομοθεσία. Χαιρόμαστε δε που σχεδόν όλο το προσωπικό είχε και δεύτερη εργασία το απόγευμα.

Γιαυτό επιτρέπαμε να εργάζονται μόνο πρωί, αφού μεταξύ τους είχαν συμφωνήσει και μία εκ του προσωπικού επιθυμούσε να εργάζεται μόνο απόγευμα, εξασφαλίζοντας έτσι την απογευματινή λειτουργία του Ιδρύματος.

Εκτός του συμφέροντος του προσωπικού, υπάρχει το συμφέρον της κοινωνίας. Το συμφέρον των 6.000 περίπου μαθητών οι οποίοι επισκέπτονται το Μουσείο και τη βιβλιοθήκη μας και μυούνται στα νάματα του Ελληνικού και ειδικότερα του κεφαλληνιακού πολιτισμού, αφού στο Μουσείο μας ως γνωστόν, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση, στην ιστορική διαδρομή των νησιών μας, μετά την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως κυρίως δε από του έτους 1500 και εντεύθεν και αποτυπώνεται η πολιτισμική και πολιτιστική εξέλιξη του τμήματος εκείνου του Ελληνισμού που δεν είχε κατακτηθεί από τους Τούρκους, και το οποίον εξελίχθηκε παράλληλα και ομού με τους λοιπούς ευρωπαϊκούς λαούς, φυσικούς πολιτιστικούς του ομοίους.

Υπάρχει το συμφέρον των πλέον των 2.000 χρηστών της δανειστικής βιβλιοθήκης μας, αλλά και μελετητών μεγάλος αριθμός των οποίων λόγω του ότι είναι εργαζόμενοι, έρχονται τις απογευματινές ώρες.

Υπάρχει το συμφέρον των χρηστών του Ιδρύματος για τις αίθουσές του που ζητούνται κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες και διατίθενται δωρεάν σε σωρεία πολιτιστικών και μουσικών εκδηλώσεων.

Υπάρχει το συμφέρον των μαθητών μελέτης πιάνου, που το πρωί έχουν σχολείο.

Υπάρχει το συμφέρον του ίδιου του Ιδρύματος που έχει στρατηγικό στόχο την προαγωγή της πνευματικής παιδείας και διαφύλαξη της ιστορίας και λαογραφίας του νησιού μας, χάριν του Κεφαλληνιακού λαού στον οποίον και ανήκει, και αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με εργαζόμενους μόνο το πρωί.

Σε αυτά άλλωστε, έγκειται και η σπουδαιότητα του Μουσείου και γενικότερα του Ιδρύματός μας κατά γενική ομολογία των αρμοδίων.

Πρέπει επίσης να γίνει αποδεκτό ότι το Ιδρυμα δεν υπάρχει για να εργάζονται οι υπάλληλοί του. Οι υπάλληλοί του υπάρχουν επειδή υφίσταται το Ιδρυμα. Δεν μπορεί να αντιστρέφουνε τη λογική χάριν οποιουδήποτε εξωπολιτισμικού συμφέροντος.

Όλα αυτά δεν μπορεί να μη βαρύνουν στην πλάστιγγα της λογικής υπέρ της λειτουργίας του Ιδρύματος και το απόγευμα, όταν έχεις από τη μια μεριά την αξίωση των εργαζομένων για εξασφάλιση ελεύθερου απογεύματος και από την άλλη το συμφέρον του Ιδρύματος και μιας κοινωνίας

Όπως γίνεται αντιληπτό από την παράθεση των αληθινών γεγονότων, η από 22-11-2012 ανακοίνωση- καταγγελία του προσωπικού δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Κάνουν επίσχεση εργασίας, όχι γιατί δεν υπήρξε λύση. Υπήρξε νόμιμος λύση και την αποδέχθηκαν.

Οχι γιατί δεν πληρώνονται, αφού πάντοτε εισέπρατταν όλους τους μισθούς τους μέχρι δεκάρας, όταν ερχόταν χρήματα από τα Υπουργεία όπως θα γινόταν και τώρα, γεγονός άλλωστε που δια της μακροχρονίου εφαρμογής και αποδοχής από το προσωπικό, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης εργασίας.

Κάνουν επίσχεση εργασίας, γιατί δεν δεχόμαστε να εργάζεται το Ιδρυμα μόνο το πρωί. Αυτό δήλωσαν οι τρείς τουλάχιστον.

Πιστεύουν ότι κατά τη διάρκεια της επίσχεση εργασίας θα εισπράξουν όλες τις αμοιβές τους, όπως έγινε πέρυσι με την άλλη άδικη για το Ιδρυμα επίσχεση εργασίας, αφού το Ιδρυμα δεν πλήρωνε όχι από δυστροπία, αλλά γιατί δεν ερχόταν εγκαίρως τα χρήματα από τα Υπουργεία.

Με την ενέργειά τους αυτή οι μόνες δυνατότητες που αφήνουν στο Ιδρυμα είναι: είτε το Ιδρυμα να απεμπολήσει τον θεμελιακό σκοπό του όπως εξετέθη, είτε το οδηγούν σε αναστολή λειτουργίας, αφού με τον τρόπο αυτό που ενεργούν μετά την 1-11-2012 δεν θα υπάρχει βιωσιμότητα του Ιδρύματος, ως πραγματικό γεγονός αφού θα είναι κλειστό, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η όποια διαδικασία έχει σχέση με το οικόπεδο, μοναδική ελπίδα βιωσιμότητάς του και αποπληρωμής των οφειλομένων στο ΙΚΑ, σε φόρους και σε αμοιβές.