Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

Ομπρέλες & Ξαπλώστρες

Με την υπ’ αρ. πρωτ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών αποφασίσθηκε η απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού μέχρι τις 31-12-2014.

Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι όσοι είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής εν γένει και επιθυμούν να μισθώσουν τμήμα αιγιαλού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο μας το αργότερο μέχρι τις 14-3-2013 η οποία θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

2. Δημοτική ενημερότητα.

3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης ΑΦΜ.

4. Υπεύθυνη δήλωση τιμών θεωρημένη από τον ΕΟΤ (για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει).

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρία πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (π.χ. καταστατικό).

Επισημαίνεται ότι στα τμήματα που θα παραχωρηθούν με την διαδικασία της απευθείας παραχώρησης, δύναται να τοποθετηθεί αρθρωτό ξύλινο δάπεδο σε ποσοστό επιφανείας 50% της μέγιστης επιτρεπόμενης κάλυψης, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όταν η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης το επιτρέπει. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό αντάλλαγμα χρήσης προσαυξάνεται κατά 20%.

Σε περίπτωση που μέχρι τις 14-3-2014 δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού ο Δήμος μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά περίπτωση. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας η οποία είναι αποκλειστική δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση για απευθείας παραχώρηση.

Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στο πρωτόκολλο της έδρας του Δήμου στο Αργοστόλι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ για θέματα αιγιαλού-παραλίας

Δημοτικός Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

email