Απελευθέρωση των ΚΤΕΛ έως το 2015

ΚΤΕΛ

ΚΤΕΛ

Τον διαχωρισμό των γραμμών των ΚΤΕΛ σε κερδοφόρες και άγονες, αλλά και την κατάτμησή τους σε τρεις κατηγορίες, κυρίως με γεωγραφικά κριτήρια, από τις οποίες κάποιες θα είναι επιδοτούμενες, άλλες με αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και άλλες απελευθερωμένες (συνδέσεις μεταξύ αστικών κέντρων και συνδέσεις αστικών κέντρων με συγκοινωνιακούς κόμβους), προβλέπει το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των ΚΤΕΛ. Τα ΚΤΕΛ θα λειτουργούν σε καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης το 2015, ενώ το κράτος παύει πλέον να καθορίζει τις τιμές των κομίστρων.

Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού των ανώτατων ορίων χρέωσης επιβατών ανά χιλιόμετρο, ώστε να υπάρξει εξορθολογισμός αλλά και προστασία του καταναλωτή.

Με το νέο σύστημα προβλέπεται η δημιουργία τριών κατηγοριών γραμμών. Ειδικότερα:

Οι γραμμές αποκλειστικού έργου, δηλαδή εκείνες στις οποίες ο ανάδοχος εξασφαλίζει την αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου στις συγκεκριμένες γραμμές χωρίς ανταγωνισμό.

Οι άγονες γραμμές, δηλαδή εκείνες για τις οποίες ο ανάδοχος εξασφαλίζει αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου και ταυτόχρονα, λόγω μικρού οικονομικού ενδιαφέροντος και επιδότηση (αποζημίωση).

Οι γραμμές ελεύθερης επιλογής.

Στην πρώτη κατηγορία, ο ανάδοχος αναλαμβάνει κατ’ αποκλειστικότητα να εκτελεί το έργο, χωρίς ανταγωνισμό, σε όλες τις υπεραστικές γραμμές γεωγραφικής ενότητας που αποτελούν ένα δίκτυο γραμμών, μετά από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και το κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η υψηλότερη προσφορά.

Στην δεύτερη κατηγορία, σε αυτές δηλαδή που το οικονομικό ενδιαφέρον είναι μειωμένο, προβλέπεται ότι ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα και επιδότησης –κατά το πρότυπο των άγονων αεροπορικών δρομολογίων. Οι ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν τις γραμμές αυτές κατόπιν διαγωνισμού. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν πολλές νησιωτικές περιοχές.

Στις δύο πρώτες κατηγορίες οι ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν το έργο με συμβάσεις διάρκειας έως 10 ετών και με δυνατότητα παράτασης.

Στην τρίτη κατηγορία, τις γραμμές ελεύθερης επιλογής, δηλαδή αυτές που έχουν μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον, θα μπορεί να τις εκτελεί κάθε ενδιαφερόμενος, αρκεί να μην δημιουργείται ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η υπαγωγή των γραμμών στις νέες κατηγορίες θα γίνει μετά από αποτίμηση των οικονομικών και συγκοινωνιακών στοιχείων.

Η αποτίμηση και οι διαγωνισμοί θα γίνονται από την Αρχή Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών, η οποία αποτελεί την μετεξέλιξη της υπάρχουσας Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Η Εθνική Αρχή Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των περιφερειών, θα καθορίζει τις γραμμές του δικτύου των δημόσιων υπεραστικών μεταφορών επιβατών.

  • Θα αποφασίζει για τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή και επιδότησης.
  • Θα ορίζει τους γενικούς κανόνες διενέργειας των διαγωνισμών.
  • Θα θέτει τους γενικούς όρους των συμβάσεων με τους αναδόχους και θα παρακολουθεί την εκτέλεσή τους.
  • Θα καθορίζει το ανώτατο όριο χρέωσης των επιβατών και το ύψος της εκάστοτε επιδότησης από το Δημόσιο.
  • Θα χορηγεί τις άδειες των γραμμών «ελεύθερης επιλογής» και θα καθορίζει τους όρους λειτουργία τους.
  • Θα καθορίζει τους γενικούς κανόνες για τις απευθείας αναθέσεις υπεραστικών μεταφορών επιβατών καθώς και τους βασικούς όρους των σχετικών συμβάσεων.

«Το 2015 εκτιμώ ότι μπορεί να ξεκινήσει να δουλεύει το νέο σύστημα», σημείωσε ο υπουργός Μεταφορών Κ. Χατζηδάκης, τονίζοντας παράλληλα ότι το υπουργείο δεν έχει κανένα λόγο να επιβάλλει συμμαχίες ή μορφές εταιρικής οργάνωσης.

Οι αστικές συγκοινωνίες δεν εντάσσονται στο σύστημα, καθώς δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση. «Δεν είναι στις προθέσεις μας να ανοίξουμε τέτοια συζήτηση», ξεκαθάρισε ο υπουργός.

email
Πηγή άρθρου: enet.gr