Αποψίλωση και καθαρισμός για τους ιδιοκτήτες οικοπέδων

Αποψίλωση και καθαρισμός

Αποψίλωση και καθαρισμός

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ.4/2012 Πυροσβεστική διάταξη(ΦΕΚ 1346/Β/25-4-2012) οι ιδιοκτήτες,νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων,κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια τους,υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους ,την απομάκρυνσή τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στην λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο(άρθρο 94 παρ.1 αριθμός 26 του Ν. Ν.3852/2012) ,ενώ η Πυροσβεστική αρχή θα υποβάλει μήνυση προς τους ανωτέρω ιδιοκτήτες για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ

email