Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015

ΑΜΕΑ

ΑΜΕΑ

Σας γνωρίζουμε ότι για την έκδοση και την ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α, ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 18η Δεκεμβρίου 2015 και λήξης η 31η Ιανουαρίου 2016.

Η έκδοση νέων δελτίων θα πραγματοποιείται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι, τηλ. 2671362704, 2671362701) ενώ η ανανέωση των δελτίων θα πραγματοποιείται από τα Κ.Ε.Π των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κεφαλονιάς, κατόπιν αίτησης που θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, τον κηδεμόνα του ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, η οποία θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

2. α) Γνωμάτευση υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ στην οποία θα αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή

β) Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή ασφαλιστικού φορέα αναφερόμενη στο δικαίωμα συνταξιοδότησης από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή

γ) Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων Α.Μ.Ε.Α της Υπηρεσίας Πρόνοιας του Δήμου ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο δικαιούχων διατροφικού επιδόματος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Κεφαλληνίας.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής.

4. Δύο πρόσφατες ίδιες φωτογραφίες ή τρεις σε περίπτωση δικαιούχων δελτίου συνοδού. Δελτίο Συνοδού δικαιούνται οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ με δείκτη νοημοσύνης μικρότερο ή ίσο με τριάντα. Φωτογραφίες δεν απαιτούνται σε περίπτωση ανανέωσης δελτίου.

5. Δελτίο Μετακίνησης προηγούμενου έτους σε περίπτωση ανανέωσης.
Για τους υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από ατύχημα.

Για την παραλαβή του Δελτίου Μετακίνησης απαραίτητη είναι η προσκόμιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

email