Δελτία μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες για το έτος 2014

ΑΜΕΑ

ΑΜΕΑ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ.Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ7837/302/11-3-2014(ΦΕΚ595/14τ.Β΄) Κ.Υ.Α., χορηγούνται δελτία   μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες για το έτος  2014.

Για την έκδοση ή θεώρηση των δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) των Δήμων τους,  προσκομίζοντας   τα απαραίτητα  δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως παρακάτω:

  • Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

Διεύθυνση  Κοινωνικής Μέριμνας (2661362121-122-127-146)

  • Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (2695027895-22314)

  • Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (2671362704-703)

  • Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (2645360733-734)

Επισημαίνεται ότι τα μέχρι σήμερα θεωρημένα δελτία του έτους 2013, ισχύουν μέχρι τις 31Μαίου 2014.  

Το παρόν  παρακαλούμε να δημοσιευτεί αδαπάνως για την υπηρεσία μας, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων ΑΜΕΑ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

email