Δελτίο Απογραφής για γεννηθέντες το 1995 – Oδηγίες

Ελληνικός Στρατός

Ελληνικός Στρατός

Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1995  (κλάση 2016) και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων του Δήμου Κεφαλλονιάς πρέπει να παρουσιασθούν στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας ή και σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  από  2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως  28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 για την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής.

Κατά την παρουσίασή τους πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους:

α. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου

β. Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, για όσους πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας,  στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω  πληρεξουσίου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως).

Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες (μηνιαία,  δίμηνη ή τρίμηνη στρατιωτική υποχρέωση σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής αντίστοιχα).

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Παρουσιάσεως Στρατευσίμων   κλάσης 2016 (γεννηθέντες το 1995), που  επιθυμούν να καταθέσουν το δελτίο απογραφής  στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας, (Στρατόπεδο «Αντισυνταγματάρχη Μουζάκη» (ΚΕΤΧ) στην περιοχή Σύνορα Πατρών – Ώρα παρουσιάσεως 08:00), έχοντας μαζί τους τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά. Επειδή το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστικής Κατάστασης παρέλαβε το σχετικό έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας  και Ιονίου, Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Κέρκυρας, την 18η       Ιανουαρίου 2013, επισημαίνουμε ότι οι στρατεύσιμοι που το επίθετό τους αρχίζει από Α έως και Ο μπορούν να καταθέσουν το δελτίο απογραφής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή απευθείας στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας έως και την  28η Φεβρουαρίου 2013:

(αντί για την ορισμένη ημερομηνία από την αρμόδια υπηρεσία από 2 έως και 25 Ιανουαρίου 2013):     

Έως και την 28η Φεβρουαρίου 2013     Από Α έως και Ο

Από 28 Ιαν 2013  – Έως 4 Φεβ 2013      Από Π έως και Ρ

Από 5 Φεβ 2013   –  Έως 8 Φεβ 2013      Από Σ  έως και Τ

Από 11 Φεβ 2013  – Έως 15 Φεβ 2013   Από Φ  έως και

Από 18 Φεβ 2013  – Έως 28 Φεβ 2013  Ψ,Ω και όσοι στρατεύσιμοι επιθυμούν