Διαγωνισμός ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2014

Δακοκτονία

Δακοκτονία

«Πρόσκληση για επαναδιαπραγμάτευση στο πλαίσιο του Πρόχειρου Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2014»

Με την υπ΄ αριθ. 84975/23956/28-08-2014 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την Παρασκευή 29 Αυγούστου τρέχοντος έτους και ώρα 10:00π.μ. να υποβάλλουν προσφορά στην γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Πρόχειρου Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό 67.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% με διαπραγμάτευση. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των προσφορών.

Στο φάκελο προσφοράς ο οποίος εξωτερικά θα φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Α. Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Β. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, Γ. Τον αριθμό της πρόσκλησης (ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης/ ημερομηνία), Δ. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

ΣΤ. Την ένδειξη «Για την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 –ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»

θα περιλαμβάνεται: 1) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι: «τηρώ όλες της προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαπραγμάτευση της υπ’ αριθ. __________(συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης) πρόσκλησης» χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και 2) οικονομική προσφορά σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Οίκ.59790/17011/17.6.2014 διακήρυξη.

Η πρόσκληση αφορά όλα τα τμήματα της διακήρυξης εκτός από τα Τμήματα 5 και 7 που ο ανάδοχος υπέγραψε κανονικά την σύμβαση. Κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους εκτέλεσης του έργου, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. Οίκ.59790/17011/17.6.2014 διακήρυξη.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

email