Διαγωνισμός για 4 υποτροφίες από το κληροδότημα Aμίλκα Aλιβιζάτου

Χορήγηση Υποτροφιών

Χορήγηση Υποτροφιών

Παραθέτουμε προκήρυξη διαγωνισμού για την χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών επιμορφώσεως, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ειδικής Αγωγής Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λήγει την 5η Απριλίου 2013.  Ακολουθεί η πλήρης προκήρυξη:

Η Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20439/14.01.2013 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών επιμορφώσεως στον κλάδο των Παιδαγωγικών Επιστημών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Aμίλκα Aλιβιζάτου.

Οι όροι απονομής των υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι:

1. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ειδικής Αγωγής Ελληνικών Πανεπιστημίων, με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

2. Σκοπός των υποτροφιών είναι η επιμόρφωση των υποτρόφων σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή εξωτερικού.

4. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2013-2014, και μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου επαρκούν.

5. Το ποσόν κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) το μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης σε κάθε υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, μετά την λήξη της επιμόρφωσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Aθηνών που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών.

6. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες) καταγόμενους από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, εφόσον όμως υπάρχουν μεταξύ των επιτυχόντων του διαγωνισμού καταγόμενοι από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο και Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου, προτιμώνται πάντα έναντι των άλλων υποψηφίων.

7. Το πρόγραμμα των σπουδών των υποτρόφων υπόκειται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.

8. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 22αν Απριλίου 2013 και ώρα η 10η πρωινή.

9. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα εξετασθούν γραπτά στα ακόλουθα μαθήματα:

α) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
β) Νεοελληνική Γλώσσα και Διδακτική της

Οι υποψήφιοι υπότροφοι, οι επιθυμούντες να μεταβούν στο εξωτερικό, θα εξετασθούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, στην ξένη γλώσσα, αναλόγως της χώρας στην οποία θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να μεταβούν, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες από μία ξένη γλώσσα. Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.

10. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν μέσον όρο βαθμολογίας στα δύο μαθήματα τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν στην ξένη γλώσσα, στην οποία θα εξετασθούν υποχρεωτικά, βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ο οποίος δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του μέσου όρου γενικής βαθμολογίας.
Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δε γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόμο.

11. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας.
Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου, εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Προξένου.
Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία.

12. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της υποτρόφου, ο/η υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39). Η υποτροφία διακόπτεται, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποία διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).

13. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών, το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση στην οποία πρέπει να δηλώνουν, τη χώρα στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (άρθρο 1).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
δ) Αποδεικτικό της καταγωγής των υποψηφίων, εφόσον κατάγονται από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο και Κεφαλληνία ή από τις περιφέρειες των νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου (άρθρο 6).
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα απαιτείται η υποβολή επικυρωμένης υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος.
στ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:
α) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.
β) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής των υποτροφιών κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος 18/ 23.8.1941 (Φ.E.K. 286/23.8.1941, τευχ. A΄) σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους της από 18.3.1968 διαθήκης του αειμνήστου Aμίλκα Aλιβιζάτου, η οποία δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με το υπ.’ αριθμ. 7005/9.9.1969 Πρακτικό του, και την υπ.’ αριθ. 1035499/766/Β0011/2.3.2005 κοινή απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών-Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5ος όροφος, τηλ.: 210.3664736).

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος                                     O Γενικός Γραμματεύς
ΣΠΥΡΟΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

email