Διακοπές; – Τα δικαιώματα μας όταν μένουμε σε ξενοδοχείο

Διακοπές στην Ελλάδα

Διακοπές στην Ελλάδα

Πως θα πληροφορηθούμε για τα δικαιώματα μας όταν κάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, που υποβάλουμε τις καταγγελίες μας και ποιος καθορίζει τις τιμές των δωματίων; Όλες οι απαντήσεις από την κ. Αγνή Χριστίδου, διευθύντριας του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΞΕΕ).

Πως μπορούμε να ενημερωθούμε για τα δικαιώματα μας, όταν κάνουμε κράτηση δωματίου και διαμένουμε σε κάποιο ξενοδοχείο;

Υπάρχουν πολλές πηγές πληροφόρησης μέσω του Διαδικτύου, όπως οι ιστοσελίδες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, των οργανώσεων προστασίας του καταναλωτή, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του ΕΟΤ για παράπονα, αλλά και τηλεφωνικές γραμμές των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως η γραμμή καταναλωτή 1520.

Υπάρχει γενική πολιτική ακυρώσεων μιας κράτησης, ή το κάθε ξενοδοχείο έχει την δική του;

Ο κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων-πελατών (άρθρο 8 του Ν.1652/1986, ΦΕΚ Α΄167), που έχει ισχύ νόμου, ορίζει ότι τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την άφιξη αν ειδοποιήσει ο πελάτης το ξενοδοχείο ότι ακυρώνει την κράτηση, τότε απαλλάσσεται από την αποζημίωση και το ξενοδοχείο υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη τυχόν προκαταβολή που έχει λάβει. Διαφορετικά, οφείλει ο πελάτης να αποζημιώσει το ξενοδοχείο με το μισό της τιμής που συμφωνήθηκε για την περίοδο που δεν χρησιμοποίησε το δωμάτιο. Πολλά ξενοδοχεία όμως εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια μια πιο ευέλικτη πολιτική ακυρώσεων προς όφελος του πελάτη.

Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας που απευθύνουμε τις καταγγελίες μας, αν έχουμε πρόβλημα με κάποιο ξενοδοχείο;

Ο ΕΟΤ, οι κατά τόπους αστυνομικές αρχές , αλλά και το ΞΕΕ ως ενδιάμεσος φορέας για να ενημερώσει τον ξενοδόχο σχετικά με τις καταγγελίες, καθώς και τον ΕΟΤ. Η νομοθεσία είναι επαρκής για να προστατεύσει πελάτες και ξενοδόχους; Η νομοθεσία χρειάζεται εκσυγχρονισμό, ώστε να προσαρμοστεί στις νέες μορφές συναλλαγών, στα νέα πρότυπα λειτουργίας των ξενοδοχείων, καθώς και στις απαιτήσεις των πελατών.

Ποιος ορίζει τον τιμοκατάλογο ενός ξενοδοχείου;

Το ξενοδοχείο καθορίζει ελεύθερα την τιμολογιακή πολιτική του κάθε χρόνο, υποχρεούται όμως να τη γνωστοποιήσει στο ΞΕΕ. και να την αποτυπώσει στις πινακίδες τιμών, που υπάρχουν εντός των δωματίων. Οι τιμές αυτές που δηλώνονται είναι οι ανώτατες και δεν επιτρέπεται να παραβιάζονται όσον αφορά στα ανώτατα όρια τους προς προστασία του καταναλωτή , ενώ αντιθέτως είναι επιτρεπτές οι εκπτώσεις.Το Διαδίκτυο βέβαια έχει διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα τιμών, που έχει θέσει στο περιθώριο τη στατική αυτή απεικόνιση της πολιτικής τιμών.

email