E.A.Σ. : Πολλαπλή Συμμόρφωση για τους ντόπιους ΑγροΚτηνοτρόφους

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ε.Α.Σ. ενημερώνει τον Κεφαλλονίτη και Θιακό Αγρότη – Κτηνοτρόφο αναφορικά με μια σειρά από περιορισμούς, απαγορεύσεις και συστάσεις που περιλαμβάνει η υπ’ αριθμ. 1791/ 74062 /2.7.15 Υπουργική Απόφαση για την Πολλαπλή Συμμόρφωση.

Ο Ε.Α.Σ. τονίζει ότι όπως είναι γνωστό από το 2010, που εφαρμόστηκε πρώτη φορά η Πολλαπλή Συμμόρφωση στη χώρα μας, η παράλειψη των κανόνων από την πλευρά των ντόπιων Αγροτών – Κτηνοτρόφων επισείει ποινές, που έχουν να κάνουν κυρίως με τη μείωση της Επιδότησης ή ακόμα και με πρόστιμα. Βέβαια, ο εκάστοτε ΑγροΚτηνοτρόφος έχει το δικαίωμα να κάνει ένσταση, εφόσον πιστεύει ότι δεν προέβη στις κατάλληλες ενέργειες με δική του ευθύνη.

Αναφορικά με την εφαρμογή των αζωτούχων λιπασμάτων, η Απόφαση είναι αυστηρή και αναφέρει ότι με βάση τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης :

Απαγορεύεται η απευθείας απόρριψη αζωτούχων λιπασμάτων, σε απόσταση μικρότερη των 2μ από επιφανειακά νερά (λίμνες, τάφροι και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης) σε περίπτωση επίπεδης έκτασης, ενώ σε απόσταση μικρότερη των 6μ από αγρούς με κλίση άνω του 8% και σε απόσταση μικρότερη των 50μ από υπόγεια νερά (πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις).

Τα κτηνοτροφικά απόβλητα απαγορεύεται να διατίθενται αχώνευτα. Προκειμένου δε για στερεά κτηνοτροφικά απόβλητα η απόρριψη γίνεται σε απόσταση όχι μικρότερη των 10μ από επιφανειακά νερά και 20μ για την περίπτωση των υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων. Δεν γίνεται εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων σε ακαλλιέργητες εδαφικές εκτάσεις που δεν καλύπτονται από βλάστηση οποιασδήποτε μορφής, φυτοφράκτες ή γειτονικά κτήματα, σε παγωμένες επιφάνειες και σε πλημμυρισμένα εδάφη, καθώς και όταν υπάρχει πρόβλεψη βροχόπτωσης στο αμέσως επόμενο διήμερο, και πνέει ισχυρός άνεμος.

Το μέγιστο όριο εφαρμογής συνολικής ποσότητας αζώτου και κτηνοτροφικών αποβλήτων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 250 κιλά/εκτάριο σε χρονικό διάστημα 12 μηνών ενώ απαγορεύεται ρητά η εφαρμογή τους από 1η Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου. Τα απόβλητα πτηνοτροφείων και τα υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε αμμώδη εδάφη επιπλέον και κατά το δίμηνο από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Οκτωβρίου.

Εξαίρεση από την ανωτέρω απαγόρευση ισχύει στη λίπανση εγκατεστημένης καλλιέργειας χειμερινών κηπευτικών, στη βασική λίπανση (χρήση ουρίας, αμμωνίας, λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης αζώτου κλπ. καθώς και κοπριάς αιγοπροβάτων και στερεών αποβλήτων βουστασίων και χοιροστασίων) για τα χειμερινά σιτηρά.

Η αποθήκευση των στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους κοπροσωρούς. Από τους Κτηνοτρόφους ζητούνται μια σειρά από προληπτικά μέτρα, ιδιαίτερα όσον αφορά το γάλα που παράγουν από ζώα που έχουν αρρωστήσει και που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για κάποιο διάστημα. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι ο Κτηνοτρόφος δεν θα πρέπει «να χορηγεί στην κατανάλωση νωπό αγελαδινό γάλα, ή προς μεταποίηση πρόβειο ή αίγειο γάλα, αν η εκμετάλλευσή του δεν είναι απαλλαγμένη ή επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης και βρουκέλλωσης ή εμβολιασμένη κατ’ αυτής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι ΑγροΚτηνοτρόφοι μπορούν να επισκέπτονται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (Κ.Ε.Α.) στο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ. στο Αργοστόλι.

Από τον Ε. Α. Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

email