Mια αλλιώτικη άποψη για τον Καρνάβαλο

Απόκριες

Απόκριες(Πηγή φωτογραφίας:tut.gr)

Η λέξη “καρναβάλι” καὶ “καρνάβαλος”, προέρχεται απὸ την  ιταλικὴ λέξη carne = κρέας + vale = χαίρε, ἔχε γειά.

Τελευταία ἡμέρα κρεοφαγίας.

Δηλαδὴ εχει ταυτόσημη εννοια με την ελληνικὴ λέξη “ἀποκρεω”, που  σημαίνει απομακρύνομαι απὸ το  κρέας και  που  αφορά στην περίοδο πριν τὴν εναρξη της νηστείας της Μ. Σαρακοστής, της προετοιμασίας δηλαδὴ για το Πάσχα, που είναι καθαρὰ χριστιανικὴ παράδοση.

Σε αυτὴ λοιπὸν την πνευματικὴ περίοδο που  καθορίστηκε απὸ την Εκκλησία και  που  ονομάζεται “Τριώδιο” αναμίχθηκαν δυστυχώς  εκδηλώσεις, εθιμα, θρησκευτικὲς ειδωλολατρικὲς τελετές, και  δημιούργησαν ενα ενιαίο σύνολο, γνωστὸ σήμερα σαν καρναβάλι.

Δεν εχουμε σκοπὸ στη στήλη αυτὴ να παρουσιάσουμε αναλυτικὰ το κάθε τί που συμβαίνει στο κάθε καρναβάλι.

Θυμίζουμε μόνο τὰ βασικὰ στοιχεία που συνθέτουν την σημερινή του εικόνα, και ποὺ είναι.

α) Λιτάνευση ομοιώματος αγάλματος πάνω σὲ αρμα, ποὺ ειναι καὶ ο κυρίως ονομαζόμενος καρνάβαλος, τὸν οποίο συνήθως ακολουθούν και  άλλα άρματα. Στο σημείο αυτὸ παρατηρείται καθαρὰ η αποκρυφιστικὴ καὶ μάλιστα σατανιστικὴ επιρροὴ στὶς αναπαραστάσεις αγαλμάτων και στὶς διαφημιστικὲς αφίσσες που  δείχνουν π.χ. τὸ κεφάλι άνδρα με κέρατα που συμβολίζουν τον Σατανά.

β) Μεταμφιέσεις κάθε ειδους, στὶς οποίες περιλαμβάνονται αντιστροφὴ φύλου (άνδρες μεταμφιέζονται σε γυναίκες καὶιαντίστροφα), προσποίηση ζώων, διακωμώδηση ιερών προσώπων, ιερών στολών και συμβόλων.

γ) Ο  Έξαλλος χορὸς με χτυπήματα των ποδιών στη  γη και  με  ακανόνιστες κινήσεις μαγικών επιδράσεων καὶ σατανιστικών ειδωλολατρικών τελετών.

δ) Πράξεις ακολασίας, βρισιές, πειράγματα, μεθύσι κ.α.

Ἡ συστηματικὴ προβολή, κυρίως μέσα απὸ την τηλεόραση, τω ν διαφόρων καρναβαλιστικών εκδηλώσεων που γίνονται ανὰ τον κόσμο, αλλὰ κυρίως τὰ διάφορα προσωπικὰ οικονομικὰ συμφέροντα ορισμένων, ανοίγουν δυστυχώς την όρεξη και σε επίδοξους νέους δημιουργοὺς καρναβαλιστικών εκδηλώσεων να ηγηθούν τέτοιων προσπαθειών ακόμη καὶ σε τόπους όπου ουδέποτε υπήρξαν.

Η  παράδοση του  καρναβαλιού είναι πολὺ παλιά.

Συνδέεται μὲ τὶς ειδωλολατρικὲς εκδηλώσεις των Αρχαίων Ελλήνων προς τιμὴ του θεού του κρασιού, του  Διονύσου, τοῦυλεγομένου καὶ Βάκχου.

Αυτὲς  οἱ τελετὲς ποὺ είχαν έντονο ειδωλολατρικὸ θρησκευτικὸ χαρακτήρα, επέδρασαν και στη Δύση αλλὰ και στην Ανατολή, στους Βυζαντινούς.

Είναι γεγονὸς οτι στην εποχὴ μας γίνονται προσπάθειες να παρουσιασθεί ὁ Καρναβαλισμὸς με  κάποια εκσυγχρονισμένη μορφὴ μέσα στι ς αστικὲς κοινωνίες.

Πολλοὶ μάλιστα, για να  πείσουν τους αφελείς, ομιλούν για “πολιτιστικές” εκδηλώσεις η  για “ψυχαγωγία”, αναφερόμενοι στα παραπάνω ακατονόμαστα, τα  οποία βέβαια είναι μόνον το  ξεκίνημα των “καρναβαλιστικών” δηλαδὴ σατανιστικῶν εκδηλώσεων.

Τὸ τραγικὸ στη ν υπόθεση είναι ότι παρασύρονται και  μαθητὲς ακόμη του  Δημοτικού  και  συμμετέχουν στην τελετή, για  να  μυηθούν απὸ μικροὶ στο πως λατρεύεται ο “καρνάβαλος”.

Ἡ μεγαλύτερη κραιπάλη και διαφθορὰ έρχεται μετὰ απὸ το ὀργιαστικὸ ξεφάντωμα του καρναβάλου, όπου βέβαια πολλὲς φορὲς έχουμε “διασκεδάσεις μετὰ πυροβολισμών με δυστυχήματα καὶ φόνους”.

Γιὰ μας τους Χριστιανοὺς και την Εκκλησία οι καρναβαλιστικὲς εκδηλώσεις είναι έθιμο ειδωλολατρικό, ειναι συνέχεια των Αρχαίων ειδωλολατρικών εκδηλώσεων.

Είναι πομπὲς και έργα σατανικά. Λατρεία του Σατανά.

Μάλιστα η Ιερὰ Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε παλαιότερη εγκύκλιό της καλούσε όλους τους πιστοὺς να “εγκαταλείψουν αυτὰ τα σκοτεινὰ και οργιώδη βακχικὰ σκιρτήματα…”.

Σχετικὰ μάλιστα με  τις μεταμφιέσεις, ὁ ΞΒ’ Κανὼν της ΣΤ’ Οἰκουμ. Συνόδου αναφέρει “…μηδένα ἄνδρα γυναικείαν στολὴν ἐνδιδύσκεσθαι, ἢ γυναίκα τὴν ἀνδράσιν ἁρμόδιον. Ἀλλὰ μήτε προσωπεῖα κωμικὰ ἢ σατυρικά, ἢ τραγικὰ ὑποδύσεσθαι”.

Δυστυχῶς, σὲ παρόμοιες εἰδωλολατρικὲς ἐκδηλώσεις, ἔλαβε μαρτυρικὸ θάνατο ὁ Ἀπόστολος Τιμόθεος, ἐπίσκοπος Ἐφέσου, καὶ μαθητὴς τοῦ Ἄπ. Παύλου, ὅταν προσπάθησε νὰ διδάξη καὶ νὰ παρακινήση στὸ σταμάτημα τῶν ἀταξιῶν καὶ ὀργίων.

Καλούμαστε ο καθένας προσωπικά, αλλὰ και  ολοι οι συλλογικοὶ φορείς, να  κρατήσουμε σταθερὰ τὴν Ορθόδοξη Παράδοσή μας, εναντίον των νέο-ειδωλολατρικών καρναβαλιστικών τελετών.

Να  ενημερώνουμε όσους δεν γνωρίζουν την αλήθεια.

Να  απέχουμε απὸ παρόμοιες συγκεντρώσεις.

Να  οδηγούμε τα παιδιὰ μόνο στον Χριστὸ και να τα φυλάξουμε μακρυὰ απὸ τέτοιες παγίδες, πριν τα  θρηνήσουμε σαν θύματα.

email