Ενημέρωση προς τους κατόχους γεωτρήσεων και πηγαδιών

 

Πηγάδι

Πηγάδι

Ενημερώνουμε  τους κατόχους  γεωτρήσεων και πηγαδιών ότι σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  οικ. 145026  ΚΥΑ (ΦΕΚ 31 Β’/14-01-2014) που  αφορά την σύσταση, διαχείριση και λειτουργία  του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)  από  Επιφανειακά και Υπόγεια  Υδατικά   Συστήματα,  προβλέπεται η    υποχρεωτική  εγγραφή   στο Ε.Μ.Σ.Υ. όλων  των  σημείων  υδροληψίας (γεωτρήσεων, πηγαδιών  κ.α., ενεργών και ανενεργών)  από  επιφανειακά  και  υπόγεια  ύδατα.

    Ποιους  αφορά:

Αφορά τους κατόχους  και  τους χρήστες  πηγαδιών  και   γεωτρήσεων οι  οποίοι  δεν  έχουν  υποβάλλει πρόσφατα αίτηση  για  άδεια  χρήσης  νερού  και

  • είτε δεν έχουν   άδεια  για  την  υδροληψία  τους
  • είτε  έχουν άδεια  πριν  τις  20-12-2005.

Διαδικασία:

  1. Οι   ενδιαφερόμενοι  καταθέτουν   στο  Δήμο   Αίτηση-Δήλωση   εγγραφής   σημείου υδροληψίας  έως  τις   15 Μαϊου  2014, η  οποία   διαβιβάζεται  στην  Διεύθυνση  Υδάτων της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής  Ελλάδας  &  Ιονίου.
  2. Η  Δ/νση  Υδάτων  καταχωρεί  ηλεκτρονικά  τα  στοιχεία  της  αίτησης  και  εκδίδει το πιστοποιητικό εγγραφής  στο  Ε.Μ.Σ.Υ.
  3. Σε  περίπτωση  που  χρησιμοποιείται  το νερό, ο  ενδιαφερόμενος  υποβάλλει  αίτηση  για άδεια  χρήσης  νερού, συνοδευόμενη από  τα  απαραίτητα   δικαιολογητικά, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.  (Οι λεπτομέρειες αυτής της  διαδικασίας θα  καθοριστούν  με  απόφαση  που   αναμένεται  να εκδοθεί).
  4. Εκδίδεται  η  άδεια  χρήσης  νερού.

Για  περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να  απευθύνεστε  στο  Τμήμα  Φυσικών  Πόρων, Ενέργειας και  Βιομηχανίας του  Δήμου,  στο  κτίριο  των  Παλαιών  Δημοτικών  Λουτρών , οδός 21ης  Μαϊου,  τηλ. 2671361024 &2671361025.

 

email