Ευνοϊκές αλλαγές σε μετεγγραφές και εξετάσεις φοιτητών

Φοιτητές

Φοιτητές

Νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν στις δια-Ιδρυματικές μετεγγραφές φοιτητών, καθώς και η θεσμοθέτηση μίας πρόσθετης εξεταστικής για τους επι πτυχίω φοιτητές, κατατίθεται, πιθανότατα εντός της ημέρας, στη Βουλή.

Το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο τιτλοφορείται «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», εμπεριέχονται διατάξεις για ορισμένες κατηγορίες πρωτοετών φοιτητών -του τρέχοντος έτους- που θα δύνανται να μετεγγραφούν το επόμενο εξάμηνο βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Ιδρύματος, ώστε να μειωθεί το κόστος διαβίωσής τους.

Ως κριτήριο τίθεται το εισόδημα της οικογένειας των φοιτητών, εν τούτοις, οι λεπτομέρειες για τις μετεγραφές θα ενταχθούν σε τροπολογία η οποία θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο στο πλαίσιο της συζήτησής του Βουλή.

Επιπρόσθετα, από την τρέχουσα χρονιά θεσμοθετείται η έκτακτη εξεταστική, ως εκ τούτου οι φοιτητές επι πτυχίω θα είναι σε θέση να εξεταστούν σε μαθήματα που «οφείλουν». Έτσι, εάν το επιθυμούν θα τελειώσουν πιο νωρίς και με μεγαλύτερη ευελιξία τις σπουδές τους.

«Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους», σημειώνεται στη συναφή διάταξη του νομοσχεδίου.

Επιπλέον, όπως καταγράφεται στο εν λόγω νομοσχέδιο, σε ό,τι αφορά την υπό κατάργηση βαθμίδα του λέκτορα, «οι λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους και αποχωρούν από το ίδρυμα».

Επιπρόσθετα, «επίκουροι με θητεία καθηγητές που έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διορίζονται για τετραετή θητεία μετά το πέρας της οποίας υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα ύστερα από τη συμπλήρωση τετραετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

«Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξη τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας τους», καταγράφεται στο κείμενο.

Ακόμη σε άλλη διάταξη αναφέρεται ότι «οι μόνιμοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούν τις θέσεις τους, είτε μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, είτε με την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, για την οποία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι θέσεις αυτές καταργούνται».

Σχετικά με τους καθηγητές των ΑΕΙ, αυποστηρίζεται ότι «οι τελούντες σε αναστολή καθηγητές δύνανται να διατηρούν τα διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντά τους αμισθί».

Συμβούλια Διοίκησης των ΑΕΙ

Ως προς τα νέα Συμβούλια Διοίκησης των ΑΕΙ, σημειώνεται πως «Το Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

β. Αν τα λοιπά μέλη δεν επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού τα ελλείποντα μέλη αντικαθίστανται από επόμενα στη σειρά εκλογικής κατάταξης πρόσωπα.

γ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αυτά αντικαθίστανται από τους κατά σειρά αρχαιότερους Καθηγητές πρώτης βαθμίδας του Ιδρύματος.

δ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο προβαίνει αμελλητί στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».

email
Πηγή άρθρου: newpost.gr