Η ΑΕΝ προσλαμβάνει έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό

Η ΑΕΝ προσλαμβάνει έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό

Η ΑΕΝ προσλαμβάνει έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013 – 2014 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του ΩΠ 221253/7-13 εγκριτικού ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό

ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων

α) Έως ένα (1) άτομο ειδικότητας Πλοιάρχου Α’ Ε.Ν, για τα ναυτικά μαθήματα Α’, Β’, Γ’,Δ’, Ε’ και ΣΤ’ εξαμήνων και πρακτικές εφαρμογές.

β) Έως ένα (1) άτομο ειδικότητας Πλοιάρχου Α’ Ε.Ν. και ελλείψει εργαστηριακός συνεργάτης Πλοίαρχος Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. για τα ναυτικά μαθήματα Α’,Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ εξαμήνων και πρακτικές εφαρμογές.

γ) Έως ένα (1) άτομο ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Α’ τάξεως Ε.Ν, για τα μαθήματα: Επικοινωνίες Ι Β’ και Επικοινωνίες ΙΙ Δ’ εξαμήνων .

ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

α) Έως ένα (1) άτομο ειδικότητας Μαθηματικού με ειδίκευση στην πληροφορική για τα μαθήματα: Μαθηματικά Α, Β’, Γ’ και Πληροφορική Α’, Δ’ εξαμήνου.

β) Έως ένα (1) άτομο ειδικότητας Φυσικού με ειδίκευση στη μετεωρολογία για τα μαθήματα: Φυσική Α’, Β’, Γ’ και Μετ/γία Β’, Γ’ εξαμήνου.

γ) Έως ένα (1) άτομο ειδικότητας Νομικού και ελλείψει υποψηφίων πτυχιούχο Κοινωνιολογίας, ή Πολιτικών Επιστημών για τα μαθήματα: Στοιχ. Συν/κού & Ναυτικού Δικαίου Α’, Ανθρώπινες σχέσεις Δ’ εξαμήνου και Ναυτιλιακού Δικαίου ΣΤ’ εξαμήνου.

δ) Έως ένα (1) άτομο ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού για τα μαθήματα: μάθημα Ναυπηγία Β’ και Ν. Μηχανές Δ’ εξαμήνου

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 21/08/2013 ημέρα Τετάρτη.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Μέιτλαντ Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας 28100 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά). Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στο τηλέφωνο 26710 28608 – Αρμόδιοι: Διευθυντής Σχολής ΡΑΣΣΙΑΣ Διονύσιος, Αναπληρώτρια Διευθυντή Σχολής ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ Ρουμπίνα και Αρχ/στής Λ.Σ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος