Ίδρυση αγαθοεργού σωματείου στην Κεφαλλονιά

Ίδρυση αγαθοεργού σωματείου στην Κεφαλλονιά

Ίδρυση αγαθοεργού σωματείου στην Κεφαλλονιά

Η οργάνωση “Υπαπαντή του Κυρίου” στις 16/3/2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 17.30 συνήλθανε κατά νόμο τα Ιδρυτικά μέλη και αποφάσισαν ομόφωνα την ίδρυση Πρωτοβάθμιας οργάνωσης με την επωνυμία “ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ” που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας Λιθόστρωτο 80 (στο ισόγειο της οικείας όπου το παρεκκλήσιον της Υπαπαντής) και διέπεται στο εξής από καταστατικό σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί Σωματείων και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα με τους παρακάτω σκοπούς.

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της οργάνωσης είναι η πάσης φύσεως μέριμνα, φροντίδα και συμπαράσταση σε ασθενείς, παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, άτομα υπολειπόμενα ψυχοσωματικά ή κοινωνικοοικονομικά και άτομα με αναπηρία.

1. Η διευκόλυνση πρόσβασης αλλόγλωσσων στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και γενικά στις δημόσιες υπηρεσίες.

2. Η ανέγερση και αξιοποίηση ή θέση σε λειτουργία υπαρχουσών κτηριακών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως ιδρυμάτων ηλικιωμένων ή νοσούντων ή και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3.Η δημιουργία κινητών μονάδων για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας και την διενέργεια αναγκαίων και προληπτικών ελέγχων .

4.Η οργάνωση θεματικών επιστημονικών ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων και πολιτιστικών .

5.Η παροχή εκπαίδευσης και σεμιναρίων σε όλους γενικά τους πολίτες, σε κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές οργανώσεις ή συντεχνίες.

6.Η δημιουργική απασχόληση παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

7.Η μουσικοθεραπεία ασθενών.

8.Η παροχή – διανομή συσσιτίων.

9.Η παροχή Υπηρεσιών και Αγαθών Κοινωνικού Ιατρείου και Κοινωνικού Φαρμακείου σε άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

10.Η Ανάπτυξη της Εθελοντικής Δράσης με κατάρτιση μητρώου εθελοντών στην λειτουργία εθελοντικών ομάδων υγείας και κοινωνικής φροντίδας και την παροχή βοήθειας, μέριμνας και συμπαράστασης και στο σπίτι τους σε άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η για τον σκοπό αυτό πρόσληψη ανέργων ατόμων.

11.Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωσή τους σε επιτροπές, ομάδες Κοινοπραξίες και Συνεταιρισμούς κάθε μορφής για την αποτελεσματικότερη προαγωγή των σκοπών της οργάνωσης.

12.Η Δημιουργία Τράπεζας Χρόνου υπολογιζόμενου σε Εργατοώρες και η ανταλλαγή παροχής υπηρεσιών και αγαθών.

Η προσωρινή διοίκηση απαρτίζεται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΝΑΓΗ ΓΕΡΑΚΗ [ Δικηγόρο]

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΠΥΡΊΔΩΝΑ ΠΕΤΕΙΝΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΗΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΑΚΚΑΛΗ {Διευθυντή

νοσηλευτικής σχολής ]

ΤΑΜΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ [Μαία]

ΕΦΟΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟ [ Παιδίατρο]

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ [Ορθοπεδικός γιατρός]

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ [Ξενοδόχος]

ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗ – ΓΕΡΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ

Ομόφωνα τέλος εγκρίθηκε το καταστατικό αποτελούμενο από 16 άρθρα και η κίνηση της διαδικασίας Δικαστικής αναγνώρισης του ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΡΑΚΗΣ                            ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΚΑΛΗΣ

email