Υπηρεσίες ΕΛ.Γ.Α. από τα Κ.Ε.Π.

ΚΕΠ

ΚΕΠ

Οι Υπηρεσίες ΕΛ.Γ.Α.  που παρέχονται μέσω Κ.Ε.Π. αφορούν:

  • Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής Εισφοράς,
  • Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικού ΕΛ.Γ.Α.,
  • Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Ζωικού ΕΛ.Γ.Α.,
  • Βεβαίωση καταβολής ενισχύσεων Κ.Ο.Ε.,
  • Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΛ.Γ.Α.
  • Βεβαίωση αποδοχών οριοδείκτη ΕΛ.Γ.Α. (από 2/6/2015),
  • Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. (από 2/6/2015),
  • Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. (από 3/6/2015)

Για την έκδοση των ανωτέρω Βεβαιώσεων απαιτείται η προσκόμιση Αστυνομικής Ταυτότητας και η δήλωση Αριθμού φορολογικού Μητρώου.

Ο Αρμόδιος αντιδήμαρχος

Νικόλαος Παπαδάτος

email