Καλούνται για απογραφή οι γεννηθέντες το 1995

Φαντάροι

Φαντάροι

Όσοι στρατεύσιμοι γεννήθηκαν το έτος 1995 (κλάση 2016) ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να απογραφούν μέσω των γραφείων Κ.Ε.Π. του δήμου μας στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας.

Η καταγραφή θα πραγματοποιείται από τα Κ.Ε.Π. ηλεκτρονικά την περίοδο από 2 Ιανουαρίου 2013 έως 28 Φεβρουαρίου 2013.

Οι στρατεύσιμοι θα προσκομίζουν στα Κ.Ε.Π. φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Οι Στρατεύσιμοι ΟΦΕΙΛΟΥΝ να γνωρίζουν επίσης την Ομάδα Αίματος στην οποία ανήκουν.

Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας θα υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Όσοι είναι γραμμένοι σε Μητρώο Αρρένων Κεφαλονιάς και διαμένουν σε άλλο Νομό, θα καταθέσουν το Δελτίο Απογραφής στον Νομό διαμονής τους ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π.

Επισημαίνεται ότι όσοι καταθέσουν εκπρόθεσμα Δελτίο Απογραφής ή δεν θα καταθέσουν καθόλου ή θα δηλώσουν ανακριβή στοιχεία θα υπέχουν μηνιαία, δίμηνη ή τρίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αντίστοιχα.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας (Στρατόπεδο ΣΧΗ (ΠΖ) ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ – Μαραγκοπούλου & Εγλυκαδος 1 – Πάτρα, τκ 26331)