ΚΡΑΝΗ, ανακοίνωση για πρόγραμμα ανέργων 18-29 ετών

Ανεργία

Ανεργία

Ανακοινώθηκε ο Β΄ κύκλος του προγράμματος κατάρτισης με τίτλο: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Σκοπός της Δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ / ΤΕΙ

 • Είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • το θεωρητικό μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελουμένων σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες, το οποίο θα είναι διάρκειας 80 ωρών (θεωρητική κατάρτιση).
 • την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων, η οποία θα είναι διάρκειας 420 ωρών και δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει 2 φάσεις: α) ομαλή  ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης (200 ώρες) και β) δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής (220 ώρες).
 • τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης των ωφελουμένων πριν και κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 • Για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ: 458 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) τα οποία αντιστοιχούν
 • 400 ευρώ σε επίδομα θεωρητικής κατάρτισης
 • 980 ευρώ για την Ά φάση της πρακτικής άσκησης
 • 078 ευρώ για την Β΄ φάση της πρακτικής άσκησης
 • Για τους απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης : 248 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) τα οποία αντιστοιχούν
 • 400 ευρώ σε επίδομα θεωρητικής κατάρτισης
 • 880 ευρώ για την Ά φάση της πρακτικής άσκησης
 • 968 ευρώ για την Β΄ φάση της πρακτικής άσκησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας (σε ισχύ) και τελευταίας ανανέωσης
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα 2014)
 • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού να είστε πρώτο όνομα ή μοναδικός δικαιούχος
 • Αντίγραφο απολυτηρίου ή τίτλο σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ή πτυχίου (θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του, διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του ΑΕΙ/ΤΕΙ στο οποίο να αναγράφεται)
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (αν υπάρχει)
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικών Ξένων Γλωσσών (αν υπάρχει)
 • Αντίγραφο εντύπου εξατομικευμένης παρέμβασης (από τον ΟΑΕΔ)

Η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των ωφελούμενων λήγει 10/04/2016.

Ο Εμπορικός σύλλογος Αργοστολίου η ΚΡΑΝΗ, ανακοινώνει ότι μπορούν άνεργοι 18-29 ετών και πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ άνεργοι 18- 29 ετών, να μας καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα:

” ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ”.

 • Η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΚ – ΤΑΚΙ στη Λάσση.
 • Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, μέσα στον Απρίλιο θα γίνει η θεωρητική κατάρτιση και από αρχές Μαΐου η πρόσληψη των ανέργων σε επιχειρήσεις.
 • Το οικονομικό όφελος των καταρτιζομένων κυμαίνεται από 2.248 έως 2.458 € για το χρονικό διάστημα της  θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 677 6144, κα Ελένη Μεσολωρά και στα γραφεία του Συλλόγου στις εργατικές κατοικίες, ώρες 11:30 -13:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ο Πρόεδρος                          Η Γραμματέας

Σταύρος Σπαθής                    Μαρία Σκλαβουνάκη