Ο Δήμος Κεφαλονιάς ζητά επιστημονικό συνεργάτη

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Ο δήμαρχος Κεφαλονιάς ανακοινώνει:

1. Την έκδοση και δηµοσίευση στο διαδίκτυο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών Επιστηµονικού συνεργάτη Πολιτισµού και Αρχιτεκτονικής του έργου

“Valorisation of the common Identity around the Stone – V. I. S” ή «Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την Πέτρα – V. I. S», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007- 2013 (INTERREG IV Greece – Italy 2007 – 2013).

2. Ο επιλεχθέντας συνεργάτης:

I. Θα συµµετάσχει ως µέλος, στη θεσµική-διασυνοριακή επιτροπή (Institution cross border board).

II. Θα καθορίσει την πολιτική ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε ότι αφορά τη χρησιµοποίηση της πέτρας σαν κοινό σηµείο καλλιτεχνικής έκφρασης ανάµεσα σε Ελλάδα και Ιταλία.

III. Θα αξιολογήσει, θα αναπτύξει και θα εµπλουτίσει εφόσον κρίνεται απαραίτητο τη λίστα των σηµείων ενδιαφέροντος που θα του παραδώσει η οµάδα διοίκησης – υλοποίησης του έργου, δηλαδή τους τοµείς χρησιµοποίησης του µελετώµενου υλικού δηλαδή της πέτρας ως πρώτη ύλη (αρχιτεκτονική σε κτίρια, µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς, γεφύρια, µύλοι, έργα τέχνης κλπ).

IV. Στα πλαίσια δηµιουργίας φωτογραφικού λευκώµατος και DVD, θα επιλέξει σε συνεργασία µε το φωτογράφο, από τη λίστα των σηµείων ενδιαφέροντος που θα του παραδοθεί από την οµάδα διοίκησης – υλοποίησης έργου ή θα προτείνει νέα σηµεία ενδιαφέροντος τα οποία θα συµπεριληφθούν στις εν λόγω δράσεις του προγράµµατος. Για κάθε σηµείο που επιλεγεί να συµπεριληφθεί στο φωτογραφικό λεύκωµα και στο DVD θα συντάξει µια αντιπροσωπευτική περιγραφή (π.χ. τοποθεσία, έτος κατασκευής, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/ τεχνοτροπία, λοιπές σηµαντικές πληροφορίες).

V. Στα πλαίσια δηµιουργίας αρχιτεκτονικού – καλλιτεχνικού λευκώµατος, θα είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και σύνταξη της συγκριτικής αρχιτεκτονικής µελέτης (Summary Sheet on compared architectural study).

Ενδεικτικά, το εν λόγω αρχιτεκτονικό – καλλιτεχνικό λεύκωµα θα χωρίζεται στις παρακάτω δύο ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

1. Introduction about territory and use of material (12pages)

2. Physico-chemical limestone characterization, description of static behaviors and degradation states (12pages)

3. Territorial distribution of stone, tools and methods used for extraction processes (12pages)

4. Identification of the architectural heritage of special cultural interest (3 pages)

5. Compilation of descriptive and technical schedules for each identified heritage building (12pages)

6. Economic and cultural processes related to the use of stone in the past and present: professional and community circuits (12pages)

7. Use in functional design and architectural past and present, and considerations for future projects (12pages)

8. Bibliography

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

1. Policies and regulations for the promotion and preservation of property in stone: 12 folders including any images (12pages)

2. Bibliography

Σηµείωση:

Τα σηµεία 1-7 της Ενότητα 1 θα αναπτύσσονται κατ’ εκτίµηση σε 80 σελίδες των 22.800 χαρακτήρων χωρίς κενά και συµπεριλαµβανοµένων των εικόνων.

Το σηµείο 1 της Ενότητα 2 θα αναπτύσσεται κατ’ εκτίµηση σε 12 σελίδες των 3.800 χαρακτήρων χωρίς κενά συµπεριλαµβανοµένων των εικόνων.

Περαιτέρω λεπτοµέρειες για το παραπάνω αντικείµενο θα δοθούν στον ανάδοχο σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της διασυνοριακής επιτροπής, η οποία δύναται και να προβεί σε τροποποιήσεις του αντικειµένου ανάλογα µε τις ανάγκες του προγράµµατος.

VI. Στα πλαίσια δηµιουργίας τουριστικού καταλόγου µε τουριστικές και πολιτιστικές διαδροµές, ο ανάδοχος, υπό την καθοδήγηση της οµάδας διοίκησης – υλοποίησης έργου, θα πρέπει:

1. Να χαράξει τουριστικές, θεµατικές διαδροµές µε θέµα την «πέτρα και θα συντάξει το πληροφοριακό υλικό που θα συνοδεύει τις εν λόγω διαδροµές.

2. Να πραγµατοποιήσει τουριστική µελέτη σε τοπικό επίπεδο (πληροφορίες σχετικά µε τη διαµονή, τη µετακίνηση από και προς την Κεφαλονιά, εκτός του νησιού, παρεχόµενες υπηρεσίες/εστίαση, εναλλακτικό τουρισµό κτλ)

Τα παραδοτέα που αφορούν τα παραπάνω αντικείµενα θα παραδοθούν στην ελληνική γλώσσα.

3. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται µέχρι το ποσό των έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (6.883,33€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και συγχρηµατοδοτείταικατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Το ποσό αυτό αφορά χίλια εννιακόσα ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (1.983,33€) για τα αντικείµενα I – IV και τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (4.900€) για το αντικείµενο V.

4. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από το φορέα υλοποίησης του προγράµµατος η µετακίνηση του αναδόχου εκτός έδρας, οι δαπάνες του ταξιδίου και της διαµονής θα καλύπτονται από τις αντίστοιχες δαπάνες του προγράµµατος. Σε καµία περίπτωση δε θα καλύπτεται εκτός έδρας αποζηµίωση.

5. Η καταβολή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 70.7425.24 µε τίτλο «Επιστηµονικός συνεργάτης Πολιτισµού και Αρχιτεκτονικής», του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013.

6. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και µέχρι την παράδοση του έργου, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως εξής:

Τα επιµέρους αντικείµενα I–IV έως τις 30 Αυγούστου 2013 και το αντικείµενο V έως 30 Σεπτεµβρίου 2013.

7. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι/ες τόσο φυσικά όσο και νοµικά πρόσωπα που καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

I. Πτυχίο Σχολής Καλών Τεχνών ή πτυχίο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

II. Γνώση Αγγλικής και Ιταλικής γλώσσας θεωρούνται επιθυµητά προσόντα.

III. Πιστοποίηση για τη χρήση Η/Υ θεωρείται επιθυµητό προσόν. να υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, προς γραφείο ∆ηµάρχου υπόψη Κας Γαρµπή, ∆/νση: Παν. Βαλλιάνου, Αργοστόλι 28100 έως την Τετάρτη 17η Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00 µ.µ.

I. Βιογραφικό σηµείωµα µε συνοπτική περιγραφή των σπουδών και της επαγγελµατικής εµπειρίας τους.

II. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.

III. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.

IV. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει στη διαµόρφωση σωστής γνώµης για τις γνώσεις, την εµπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα τους.

8. Η ανάθεση του Έργου στον/στην Ανάδοχο γίνεται µε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

9. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.kefallonia.gov.gr.

10. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι δύναται να απευθύνονται στην κα. Γαρµπή Σοφία, µέλος της οµάδας διοίκησης – υλοποίησης του έργου και στα τηλ. 26710 26342 & 26710 22933.

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Αλέξανδρος Παρίσης