Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων κατά τις Κυριακές & Αργίες για τη Θερινή περίοδο

5asec Kεφαλλονιάς

5asec Kεφαλλονιάς

Έχοντας υπ’ όψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».

2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/23-12-2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»( ΦΕΚ 240/Α 27-12-2010 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

3.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 2224/94, περί λειτουργίας καταστημάτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Β.Δ 748/1966 περί Κυριακής αργίας, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 899 / 76 με τις οποίες ο πρώην Δήμος Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977 και έχει χαρακτηριστεί ως τόπος τουριστικός).

5.To αριθμ. πρωτ. οικ. 37547 /8597 /28-04-2016  έγγραφό μας προς το Υπουργείο Οικονομίας,   Ανάπτυξης, & Τουρισμού για την από του Νόμου προβλεπόμενη σύμφωνη γνώμη του.

6.Το. αριθμ. πρωτ. Οικ. 31559/ 7356 / 12.4.2016 έγγραφό μας προς τις

Επαγγελματικές Οργανώσεις  Εργοδοτών και Εργαζομένων.

7.Το αριθμ. πρωτ.  345/ 20-04-2016 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς –

Ιθάκης.

8.Το από 22.4.2016 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου «Η

Κράνη».

9.Την ανάγκη εξυπηρέτησης της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που εμφανίζεται ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Εγκρίνουμε την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, κατά την τουριστική περίοδο έτους 2016, ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , με το εξής ωράριο 08:30 π.μ. -23:00 μ.μ.
  2. Εγκρίνουμε  την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των τουριστικών καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με το εξής ωράριο : 09:00 π.μ. -23:00 μ.μ.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνίας υπογραφής της  μέχρι τη λήξη της τουριστικής περιόδου, ήτοι:  30 – 10 – 2016.

Η απόφαση  να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ