Π.Ε Κεφ/νίας: Προγράμματα εκπαίδευσης μελισσοκόμων – Επιχορηγήσεις

Μελισσοκόμοι

Μελισσοκόμοι

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνεται ότι με την Υπουργική Απόφαση Αρ. Πρωτ: 1782/84286-05/07/2013 εγκρίνεται η υλοποίηση της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013. Συγκεκριμένα ενισχύεται η υλοποίηση εξήντα οκτώ (68) ταχύρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης μελισσοκόμων, διάρκειας τριών (3) ημερών το καθένα.

Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως και Παρασκευή) ενώ αρμόδιος για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας είναι ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι μελισσοκομικοί φορείς που έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας της διοργάνωσης εκπαιδευτικού προγράμματος στις εγκαταστάσεις τους, εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) για την πραγματοποίηση εκπαίδευσης στον χώρο τους. Στην περίπτωση αυτή, οι μελισσοκομικοί φορείς οφείλουν να ενημερώσουν τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ πλήρως για τις υποδομές που αυτοί διαθέτουν (μέγεθος αίθουσας, ύπαρξη εξοπλισμού κι εποπτικών μέσων, κλπ).

Τα προγράμματα εκπαίδευσης στην ΠΕ Κεφαλονιάς θα πραγματοποιηθούν έως 31/8/2013 και οι θεματικές ενότητες είναι:

  • Μεταχείριση μελισσών κατά την διάρκεια του έτους
  • Τροφοδοσία
  • Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)
  • Τυποποίηση – εμπορία Marketing

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΕ Κεφαλληνίας στο τηλέφωνο 2671360647 κο Α. Κοσμάτο, κο Δ. Στοΐδη είτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://www.minagric.gr/.

Επιχορηγήσεις για την ανάλυση μελιού και την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνεται ότι με την Υπουργική Απόφαση Αρ. Πρωτ: 1785/843450-5/07/2013 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, το ύψος επιχορήγησης και ο τρόπος πληρωμής αυτής για την υλοποίηση των δράσεων 4.1 «Αναλύσεις μελιού» και 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013. Έτσι ενισχύεται μέχρι το 100% των δαπανών πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια του εσωτερικού ή/και εξωτερικού, για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων κι άλλων επικίνδυνων ουσιών σε αυτό (πχ. βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κλπ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων.

Για το έτος 2013 το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (170.000€).Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Ως δικαιούχοι της παρούσας ορίζονται:

α)οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ.370910/14-05-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Καθιέρωση μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσοκομικού βιβλιαρίου», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, εφόσον το μέλι που αυτοί παράγουν διατίθεται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά, βάσει τιμολογίων, ιδιωτικών συμφωνητικών κ.λ.π.

β) οι μελισσοκομικές οργανώσεις (μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί ή/και κοινοπραξίες), εφόσον αυτές ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας το μέλι που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,

γ) ιδιώτες συσκευαστές και τυποποιητές μελιού, που συσκευάζουν – τυποποιούν κι εμπορεύονται μέλι προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς

Οι ενδιαφερόμενοι το αργότερο μέχρι τις 05/08/2013 υποβάλλουν φάκελο προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όπου υπάγονται.

Επίσης στα πλαίσια της δράσης «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» ενισχύεται η κάλυψη μέχρι του 100% των δαπανών ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού, με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας του μελιού (φυσικοχημικών και λοιπών χαρακτηριστικών του μελιού, ύπαρξης καταλοίπων, κλπ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτικού κοινού. Για το έτος 2013 το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000€).Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Ως δικαιούχοι της παρούσας ορίζονται οι μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες μελισσοκομικών συνεταιρισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς το αργότερο μέχρι τις 20/07/2013 υποβάλλουν φάκελο προς τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όπου υπάγονται. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΕ Κεφαλληνίας στο τηλέφωνο 2671360647 κο Α. Κοσμάτο, κο Δ. Στοΐδη είτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://www.minagric.gr/.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email