Παράταση καταγραφής σημείων υδροληψίας & αδειοδότησης νερού – Πληροφορίες

Πηγάδι

Πηγάδι

Σε  συνέχεια προηγούμενης  ανακοίνωσης μας  σχετικά με  την  καταγραφή σημείων  υδροληψίας,  σας  ενημερώνουμε ότι  δίδεται   παράταση  μέχρι 30  Σεπτεμβρίου 2014 (από  15  Μαϊου που ήταν η  αρχική  προθεσμία)  για την  υποβολή  αίτησης  εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.). Επιπλέον,  η προθεσμία για την  υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης  άδειας  χρήσης  νερού  παρατείνεται μέχρι 30  Ιανουαρίου 2015, από  30  Σεπτεμβρίου  2014 που ήταν  η  αρχική  προθεσμία.

     Υπενθυμίζουμε ότι  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  οικ. 145026  ΚΥΑ (ΦΕΚ 31 Β’/14-01-2014) που  αφορά την σύσταση, διαχείριση και λειτουργία  του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)  από  Επιφανειακά και Υπόγεια  Υδατικά   Συστήματα,  προβλέπεται η    υποχρεωτική  εγγραφή   στο Ε.Μ.Σ.Υ. όλων  των  σημείων  υδροληψίας (γεωτρήσεων, πηγαδιών  κ.α., ενεργών και ανενεργών)  από  επιφανειακά  και  υπόγεια  ύδατα.

    Ποιους  αφορά:

Αφορά τους κατόχους  και  τους χρήστες  πηγαδιών  και   γεωτρήσεων οι  οποίοι  δεν  έχουν  υποβάλλει πρόσφατα αίτηση  για  άδεια  χρήσης  νερού  και

  • είτε δεν έχουν   άδεια  για  την  υδροληψία  τους
  • είτε  έχουν άδεια  πριν  τις  20-12-2005.

Διαδικασία:

  1. Οι   ενδιαφερόμενοι  καταθέτουν   στο  Δήμο   Αίτηση-Δήλωση   εγγραφής   σημείου υδροληψίας  έως  τις   30 Σεπτεμβρίου 2014, η  οποία   διαβιβάζεται  στην  Διεύθυνση  Υδάτων της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής  Ελλάδας  &  Ιονίου.
  2. Η  Δ/νση  Υδάτων  καταχωρεί  ηλεκτρονικά  τα  στοιχεία  της  αίτησης  και  εκδίδει το πιστοποιητικό εγγραφής  στο  Ε.Μ.Σ.Υ.
  3. Σε  περίπτωση  που  χρησιμοποιείται  το νερό, ο  ενδιαφερόμενος  υποβάλλει  αίτηση  για άδεια  χρήσης  νερού, συνοδευόμενη από  τα  απαραίτητα   δικαιολογητικά, έως τις 30 Ιανουαρίου 2015.
  4. Εκδίδεται  η  άδεια  χρήσης  νερού.

Για  περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να  απευθύνεστε  στο  Τμήμα  Φυσικών  Πόρων, Ενέργειας και  Βιομηχανίας του  Δήμου,  στο  κτίριο  των  Παλαιών  Δημοτικών  Λουτρών , οδός 21ης  Μαϊου,  τηλ. 2671361024 &2671361025.

email