Περίληψη διακήρυξης έργου για επισκευές κτιρίου ΕΙΝ

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες επισκευών και ανακαίνισης κτιρίου Ε.Ι.Ν.», με προϋπολογισμό 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 / 9 /2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ( διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ.Τ.Ε μέχρι τις 6 / 9 / 2013.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713 60556 , FAX επικοινωνίας 26710 24633 αρμόδια υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.