ΟΑΕΔ: Προκήρυξη για ανέργους σε Κεφαλονιά και Ιθάκη

Κοινωφελής εργασία

Κοινωφελής εργασία

1η Πρόσκληση, για θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Από 26 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2013 ώρα 12.00 μεσημβρινή

Με την παρούσα πρόσκληση ζητείται η κάλυψη 36 θέσεων κατηγορίας ΥΕ (Εργατών Γενικών καθηκόντων) στο Δήμο Κεφαλονιάς και 19 θέσεων κατηγορίας ΥΕ (Εργατών γενικών καθηκόντων) στην Π. Ενότητα Κεφαλονιάς- Ιθάκης.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ,

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις  οποίες δεν εργάζεται κανείς,

3. Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

4. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

5. Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της Ιστοσελίδας www.oaed.gr

Οι άνεργοι που δεν έχουν πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μπορούν να υποβάλλουν Ηλεκτρονικά τις Αιτήσεις τους στα Κ.Ε.Π.

Στην περίπτωση αυτή προσκομίζουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Ταυτότητας,
  • Δελτίο Ανεργίας,
  • Αρ. Φορολογ. Μητρώου (ΑΦΜ),
  • ΑΜΚΑ
  • Πιστοποιητικό οικ. Κατάστασης όσοι ανήκουν σε Μονογενείκή οικογένεια ή έχουν τέκνα,
  • Αποδεικτικό στοιχείο (διαζευκτήριο, εκκαθαριστικό, κα) που αποδεικνύουν ότι είναι αρχηγοί
  • Μονογενείκής οικογένειας. (Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζουν οι ΙΔΙΟΙ στον ΟΑΕΔ)

Ο Πρ/νος Διεύθυνσης   Νικόλαος Φραντζής

Η Αντιδήμαρχος  Αυγουστάτου Αθηνά

email