«Προμήθεια υλικών αιμοληψίας για τις ανάγκες του τμήματος Κτηνιατρικής»

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, προτίθεται να προμηθευτεί για τις ανάγκες του τμήματος Κτηνιατρικής, για τα προγράμματα εκρίζωσης ζωοανθρωπονόσων τα ακόλουθα προϊόντα και στις εξής ποσότητες:

  1. Φιαλίδια αιμοληψιών τύπου venoject 10ml– 5.000 τεμάχια.
  2. Βελόνες αιμοληψίας venoject – 5.000 τεμάχια.
  3. Υποδοχείς αιμοληψίας για τις παραπάνω βελόνες 50 τεμάχια
  4. Γάντια μιας χρήσης λευκά μέγεθος – μεσαίο – 4 κουτιά των 100 τεμαχίων
  5. Σακουλάκια για τρόφιμα μεσαίο μέγεθος 500 τεμάχια
  6. Σακουλάκια για τρόφιμα μεγάλο μέγεθος 500 τεμάχια
  7. Αποστειρωμένα ποτηράκια με πώμα τύπου ουροσυλλέκτη 100ml- 100 τεμάχια

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε όπως μέχρι την Παρασκευή 20.03.2015 και ώρα 13:00μ.μ., ώρα κατά την οποία θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών, να υποβάλετε την προσφορά σας στην υπηρεσία μας ενυπογράφως, αρχικά με τηλεομοιοτυπία και εν συνεχεία να την αποστείλετε ταχυδρομικώς σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια υλικών αιμοληψίας- Να μην αποσφραγιστεί από τη Γραμματεία».

Στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το κόστος παράδοσης του εν λόγω υλικού στην έδρα μας και να διευκρινίζεται εάν συμπεριλαμβάνεται ή όχι ο ΦΠΑ.

Διάρκεια ισχύος προσφορών ορίζεται τέσσερις (4) μήνες Εκτιμώμενος χρόνος πληρωμής: δύο (2) μήνες από την προσκόμιση του αντίστοιχου τιμολογίου.

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

email