Προθεσμίες απογραφής σημείων υδροληψίας

Πηγάδια

Πηγάδια

Σε  συνέχεια προηγούμενων  ανακοινώσεων  μας  σχετικά με  την  καταγραφή σημείων  υδροληψίας, υπενθυμίζουμε ότι με την ΚΥΑ 145893 (ΦΕΚ 1212 Β’/13-05-2014) δόθηκε   παράταση  μέχρι τις 30  Σεπτεμβρίου 2014 για την  υποβολή  αίτησης  εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ. ) και  μέχρι τις 30  Ιανουαρίου 2015 για την  υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης  άδειας  χρήσης  νερού. Στην παραπάνω ΚΥΑ ρυθμίζονται και θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά που  υποβάλλονται  για την ηλεκτροδότηση της  αγροτικής εγκατάστασης.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  οικ. 145026  ΚΥΑ (ΦΕΚ 31 Β’/14-01-2014) που  αφορά την σύσταση, διαχείριση και λειτουργία  του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)  από  Επιφανειακά και Υπόγεια  Υδατικά   Συστήματα,  προβλέπεται η    υποχρεωτική  εγγραφή   στο Ε.Μ.Σ.Υ. όλων  των  σημείων  υδροληψίας (γεωτρήσεων, πηγαδιών  κ.α., ενεργών και ανενεργών)  από  επιφανειακά  και  υπόγεια  ύδατα.

     Διαδικασία:

  1. Οι   ενδιαφερόμενοι  καταθέτουν   στο  Δήμο   Αίτηση-Δήλωση   εγγραφής   σημείου υδροληψίας, χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά,  έως  τις   30 Σεπτεμβρίου 2014, η  οποία   διαβιβάζεται  στην  Διεύθυνση  Υδάτων της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής  Ελλάδας  &  Ιονίου.
  2. Η  Δ/νση  Υδάτων  καταχωρεί  ηλεκτρονικά  τα  στοιχεία  της  αίτησης  και  εκδίδει το πιστοποιητικό εγγραφής  στο  Ε.Μ.Σ.Υ.  όπου αναφέρεται και ο αντίστοιχος κωδικός.
  3. Μετά την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού και στην  περίπτωση  που  γίνεται χρήση του νερού της γεώτρησης ή του πηγαδιού, ο  ενδιαφερόμενος  υποβάλλει  αίτηση  για άδεια  χρήσης  νερού, συνοδευόμενη από  τα  απαραίτητα   δικαιολογητικά, έως τις 30 Ιανουαρίου 2015.
  4. Εκδίδεται  η  άδεια  χρήσης  νερού. 

     Επισημαίνεται ότι  ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. είναι  απαραίτητος για την σύνταξη κάθε συμβολαίου  μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής κλπ. και κάθε ιδιωτικού συμφωνητικού για μίσθωση ή κατά παραχώρηση χρήση του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιείται η υδροληψία.

      Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Τμήμα  Φυσικών  Πόρων, Ενέργειας και  Βιομηχανίας του  Δήμου,  στο  κτίριο  των  Παλαιών  Δημοτικών  Λουτρών , οδός 21ης  Μαϊου,  τηλ. 2671361024 &2671361025.

 

email