Προθεσμίες – Δικαιολογητικά για άδεια χρήσης νερού

Πηγάδια

Πηγάδια

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 146896 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2878 Β’/27-10-2014) με την οποία ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης χρήσης νερού προβλέπονται τα εξής:

Για την έκδοση άδειας χρήσης νερού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ., απαιτείται η υποβολή στον Δήμο φακέλου εις τριπλούν (το πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή συνοδευόμενο από δύο αντίγραφα), στον οποίο περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

• Αίτηση-Δήλωση

• Χάρτης κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής ή απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα που παρουσιάζεται το σημείο υδροληψίας με τις συντεταγμένες του σε ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84 και τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος (εκτός αν αυτές οι πληροφορίες περιέχονται στην αίτηση ΟΣΔΕ).

• Αντίγραφο αίτησης ΟΣΔΕ (αίτηση για επιδότηση ελαιοδέντρων κλπ.) των τελευταίων 5 ετών ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν γίνεται αγροτική χρήση που να είναι καταγεγραμμένη στο ΟΣΔΕ.

Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας (π.χ. συμβολαιογραφικό έγγραφο, αριθμό κτηματολογίου, Ε9) ή μίσθωσης για τα αγροτεμάχια που χρησιμοποιούν. Τα στοιχεία αυτά θα ζητηθούν σε πιθανό μελλοντικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι αιτήσεις για άδειες χρήσης νερού μπορούν να κατατίθεται στον Δήμο μέχρι τις 30 Απριλίου 2015. Μετά την ανωτέρω προθεσμία, για τη χρήση νερού χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, προβλέπονται ανάλογα πρόστιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου, στο κτίριο των Παλαιών Δημοτικών Λουτρών , οδός 21ης Μαϊου, τηλ. 2671361024 & 2671361025.

e-mail: toa [at] kefallonia [dot] gov [dot] gr

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ

email