Σεμινάρια του ΕΦΕΤ, από τον Εμπορικό σύλλογο Αργοστολίου η ΚΡΑΝΗ

Σταύρος Σπαθής

Σταύρος Σπαθής

Ο εμπορικός σύλλογος Αργοστολίου η «ΚΡΑΝΗ», σε συνεργασία με το  Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ – ΚΕΚ Λάσση, και την Uf1rst, διοργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007. Τα προγράμματα  αυτά  αποσκοπούν  στη  διασφάλιση  της  ποιότητας,  την  παραγωγή  ασφαλών  προϊόντων  και  την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Το Πρόγραμμα αφορά όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, δημόσιες και ιδιωτικές, κερδοσκοπικές ή μη, και πιο συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να καταρτίσουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται  με  χειρισμό  τροφίμων,  βάσει  της  διαδικασίας  που  περιγράφεται  στην  Υπουργική  Απόφαση 14708/17-08-07 ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007, και να έχουν εκπαιδευτεί οι ίδιοι οι επαγγελματίες σε αντίστοιχα θέματα.

Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα. Το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται ως “απλός χειριστής τροφίμων”. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των

 

τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο. Το πρόγραμμα  αυτό,  με  μέριμνα  και  υποχρέωση  των  επιχειρήσεων,  είναι  υποχρεωμένοι  να  το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής.

Η χρονική διάρκεια προτείνεται να είναι 10 ώρες (2 ημέρες από 5 ώρες). Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Το περιεχόμενο του Προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Το Εργασιακό Περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από έμπειρους εκπαιδευτές, άριστα καταρτισμένους στο αντικείμενο, πιστοποιημένους από τους σχετικούς φορείς (ΕΦΕΤ –ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ), συνδυάζοντας σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης καθώς και στο γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων ώστε να υπάρχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Στους εκπαιδευόμενους θα απονεμηθούν βεβαιώσεις κατάρτισης βάσει της εγκυκλίου 14708/17-8-07 του ΕΦΕΤ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά από την επιχείρηση, σε έλεγχο του ΕΦΕΤ. Στη συνέχεια σε ημερομηνία που θα ορίσει ο ΕΦΕΤ, οι καταρτιζόμενοι θα εξεταστούν για την οριστική πιστοποίησή τους, σε εξεταστικό κέντρο.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 60 ευρώ ανά άτομο και επιπλέον 30 ευρώ το παράβολο.

Για να δηλώσετε συμμετοχή και για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Ελένη Μεσολωρά

 

 

  • Τηλεφωνικά στα : 776144  &  697 855 4144

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Ελένη Μεσολωρά

Κωνσταντίνος Πρέντζας

 

Εκ της ΚΡΑΝΗΣ

 

Ο Πρόεδρος                                    Η Γραμματέας

Σταύρος Σπαθής                           Μαρία Σκλαβουνάκη

email