Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τις πλημμύρες

Εδω να δεις χαμός..... μας λέει η Αγγελική Καππάτου

Πλημμύρες

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής της με αρ. πρωτ. Π2α/οικ.2673/29-8-2001 Κ. Υ. Α «Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας». ο αντιδήμαρχος Κεφαλλονιας

Έχοντας υπ’όψη τις διατάξεις :

 1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 2. Του Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/1973 Τ.Α’) “Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων κλπ.”
 3. Την Δ1α/7826/1973 (ΦΕΚ 985/1973 Τ.Β’) απόφαση “Περί καθορισμού προϋποθέσεων και κριτηρίων κλπ.”
 4. Την Δ1 α/4232/1974 εγκύκλιο 257 του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών “Περί εφαρμογής του Ν.Δ.57/1973”
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2768/1999 περί οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από φυσικά φαινόμενα.
 6. Τις διατάξεις αρ. πρωτ. Π2α/οικ.2673/29-8-2001 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1185/Β/11-9-2001) περί εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας.
 7. Το Ν.3852/2010 πρόγραμμα «Καλλικράτης» το άρθρο 94 περί μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων στους δήμους παρ. 3β αριθμ. 17.
 8. Την απόφαση 983 με αριθ. πρωτ.43614/17-09-2014 του Δήμου Κεφαλονιάς περί μετάβασης των αρμοδιοτήτων στους ορισθέντες Αντιδημάρχους και δικαίωμα υπογραφής σχετικών εγγράφων.
 9. Την υπ.αριθμ.πρωτ.6541/25-09-2015, απόφαση του ΥπβυργούφκΕσωτερκών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν την 25-09-2015, με αποτέλεσμα τη πρόκληση καταστροφών.
 • Το με αρ.πρωτ. Δ.Υ /26-09-2014, έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας , που αναφέρει εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες λόγω πλημμυρών.
 • Την άμεση ανάγκη διάθεσης Μηχανικών του Οικείου Δήμου.
 1. Την υπάρχουσα στελέχωση του Αυτοτελούς τμήματος Πρόνοιας. αποφασιζουμε

Συγκροτούμε τρία (3) κλιμάκια τριμελών επιτροπών σύμφωνα με το παράρτημα της με αρ. πρωτ. Π2α/οικ.2673/29-8-2001 Κ. Υ. Α αποτελούμενα από τους:

Α’ κλιμάκιο, για την Δημοτική Ενότητα Πυλαρέων:

 1. Αλυσανδράτος Σταύρος-Γεράσιμος, Αντιδήμαρχος ως εκπρόσωπο του Δήμου Κεφαλλονιάς.
 2. Πατρίκιος Σωκράτης, Τ.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών υπάλληλο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεφαλλονιάς
 3. Παυλίδης Γεράσιμος, Δ.Ε , υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Β’ κλιμάκιο, για την Δημοτική Ενότητα Σάμης:

 1. Στεφανάτος Γεώργιος μέλος του Συμβουλίου Τ.Κ Καραβόμυλου ως εκπρόσωπο του Δήμου Κεφαλλονιάς.
  1. Δανελάτος Σπυρίδων, Τ.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών
  2. Παπαδάτος Σταύρος, Δ.Ε. Διοικητικού, υπάλληλο του Δήμου Κεφαλλονιάς, διατεθειμένο στο Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας.

Γ’ κλιμάκιο, για την Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου:

 1. Καούκης Δημήτριος μέλος του Συμβουλίου Τ.Κ Αργοστολίου ως εκπρόσωπο του Δήμου Κεφαλλονιάς.
  1. Ματαφία Σοφία-Καλλιόπη, Π.Ε Πολιτικών Μηχανικών ,/υπάλληλο -Της /Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών
  2. Αλεξάνδρα Παπαναστασάτου Τ.Ε. Κοινωνικών λειτουργών, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Έργο της Επιτροπής είναι : α) η καταγραφή και η εκτίμηση των ζημιών των οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων, στις αντίστοιχες ενότητες που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες στις 25-09-2015 β) η ενημέρωση των κατοίκων της πληγείσας περιοχής για τα γενικότερα μέτρα αποκατάστασης, που ενδεχομένως τους αφορούν, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την υποβολή τους.

Η επιτροπή θα υποβάλλει το σχετικό έντυπο του παραρτήματος της ΚΥΑ Π2α/2673/29-8-2001 «Καταγραφή συνθηκών για τον υπολογισμό της ενίσχυσης» στο Αυτοτελές τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Αντιδήμαρχος

Ε.Κεκκατος

email