Συνάντηση έξυπνης εξειδίκευσης στην Ιθάκη

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η ιδέα της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» στην ουσία της υπονοεί κάτι σχετικά απλό:

Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες, την καινοτομία και τις συνεργασίες, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε νέα προστιθέμενη αξία στις υφιστάμενες δραστηριότητες, αλλά και να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο δε επίπεδο της Περιφέρειας, «Έξυπνη Εξειδίκευση» σημαίνει:

Να εντοπίσουμε τους τομείς στους οποίους η Περιφέρεια υπερέχει, να επικεντρώσουμε σε αυτούς το δυναμικό, τα μέσα και τους πόρους και να αξιοποιήσουμε κατάλληλα τις δυνατότητες που προσφέρει η γνώση (δηλαδή την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, τις δικτυώσεις και την έρευνα)

Κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει εξαιρετικά μεγάλη βαρύτητα στην εφαρμογή «Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης» σε όλες τις Περιφέρειες. Δεδομένου δε, ότι τα νέα Περιφερειακά Προγράμματα θα ‘δίνουν μεγάλη έμφαση (και αντίστοιχα αυξημένα κονδύλια) στην «Επιχειρηματικότητα», η πρόκληση σήμερα είναι να διαμορφωθούν «έξυπνες» και «καινοτόμες» ιδέες και δράσεις.

Με άλλα λόγια, να συνδεθούν οι ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων, με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Αυτή θα είναι μια διαδικασία με διάρκεια, που θα στηρίζεται σε μία «εκ των κάτω» προσέγγιση, η οποία προϋποθέτει ενεργό συμμετοχή και διαβούλευση ανάμεσα στην επιχειρηματική, την ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα και τους δημόσιους φορείς.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η «διαφοροποίηση» είναι πλέον απαραίτητη για την επιβίωση στην παγκοσμιοποιημένη αγορά, η «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» που θα συν-διαμορφωθεί και οι δράσεις που θα προκύψουν, θα αποτελέσουν πλεονέκτημα και όπλο για την επιβίωση και την ανάπτυξη του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού των Ιονίων Νήσων, στα επόμενα χρόνια.

Πρόσκληση

email