Τα δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση και στέγαση φοιτητών

Φοιτητές

Φοιτητές

Οι εγγραφές των φοιτητών ξεκινούν στις 11 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 27 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο περίπου διάστημα κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους τα δικαιολογητικά για τη στέγαση στις φοιτητικές εστίες και για τη σίτιση στις λέσχες. Τα τελευταία χρόνια λόγω και της οικονομικής κρίσης καθώς και της αδυναμίας πολλών οικογενειών να σπουδάσουν τα παιδιά τους όλο και αυξάνονται οι αιτήσεις για στέγαση και σίτιση.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων δωματίων στις εστίες είναι μικρές οι πιθανότητες εξασφάλισης μιας θέσης. Αντίθετα οι περισσότεροι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για δωρεάν σίτιση καθώς ως όριο για οικογένεια με ένα παιδί ορίζεται οικογενειακό εισόδημα ύψους 45.000 ευρώ και για δυο παιδιά ύψους 50.000.

Σε περίπτωση όμως που δεν επαρκούν τα χρήματα για να καλυφθούν όλοι οι δικαιούχοι τότε δωρεάν σίτισης δικαιούνται κατά προτεραιότητα πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές με αδελφό/η που σπουδάζει, ορφανοί, τέκνα άγαμης μητέρας, φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή φέρουν την ιδιότητα τέκνου θύματος τρομοκρατίας.

Ακολούθως, παρουσιάζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται σε σχετικό έγγραφο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ώστε να ενημερωθούν γονείς και φοιτητές. Συνιστούμε στους φοιτητές να επισκεφτούν και τις ιστοσελίδες των ΑΕΙ και ΤΕΙ προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω γιατί ως προς τη στέγαση ίσως να υπάρχουν μικροδιαφορές ως προς τα δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στη στέγαση

1. Έντυπη Αίτηση που αφορά τη στέγαση (χορηγείται από τα σηµεία κατάθεσης των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται παρακάτω).

2. Εκκαθαριστικό Σηµείωµα της Εφορίας του 2013 ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία εφορία :

α) του γονέα και

β) του ιδίου του φοιτητή

(Εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος ο φοιτητής, τότε θα προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση).

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από αρµόδια ∆ηµοτική ή Κοινοτική Αρχή (του τελευταίου εξαµήνου).

4. Βεβαίωση της Γραµµατείας του Τµήµατος , σχετικά µε το χρόνο εγγραφής, το διανυόµενο έτος σπουδών και τον τρόπο εισαγωγής του φοιτητή στο Α.Ε.Ι. (κατηγορία).

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση, όπου θα δηλώνεται η µόνιµη κατοικία των γονέων.

6. Όσοι από τους ενδιαφερόµενους επικαλούνται λόγους υγείας, θα προσκοµίσουν βεβαίωση από τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), όπου θα ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η περίοδος ισχύος της,

7. Όσοι από τους ενδιαφεροµένους έχουν αδελφό φοιτητή/φοιτήτρια ή να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα προσκοµίζουν βεβαίωση του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου που έχουν εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

8. Όσοι ενδιαφερόµενοι είναι πολύτεκνοι, θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας, το οποίο χορηγείται από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

9. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό αφορά σε κοινωνικούς λόγους αρκεί (π.χ. ανεργία, διαζύγιο, κ.λπ) αρκεί να αποδεικνύεται µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό

Προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης

α. Άγαµοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονοµικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προκειµένου για οικογένεια µε ένα µόνο τέκνο. Για οικογένειες µε δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ανωτέρω διαµορφούµενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.

β. Έγγαµοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονοµικού έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προκειµένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

γ. Άγαµοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατοµικό εισόδηµα, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σηµείωµα της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονοµικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

3. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο, πραγµατικό ή τεκµαρτό, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειµένου για έγγαµο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.

4. Τα κατά περίπτωση διαµορφούµενα ποσά µειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν µόνιµα στο ∆ήµο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το Ίδρυµα, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη.

5. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατοµικού εισοδήµατος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαµος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαµος, εισπράττει επίδοµα ανεργίας.

6. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγός του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαµος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) περί µη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

7. Η Λέσχη ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριµνας του Ιδρύµατος, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη, µπορεί να ζητά και άλλα, κατά την κρίση της αποδεικτικά στοιχεία για την οικονοµική και περιουσιακή κατάσταση του ενδιαφερόµενου, προκειµένου να αποφανθεί αν δικαιούται ή όχι σίτισης.

8. Αν η χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος από τον κρατικό προϋπολογισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 63 του ν. 4009/2011 (Α 195), δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που εµπίπτουν στις κατηγορίες της παραγράφου 2 του παρόντος, τότε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Λέσχης ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριµνας του Ιδρύµατος, εάν δεν υφίσταται Λέσχη, χορηγεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 6 της παρούσης ειδική ταυτότητα κατά προτεραιότητα σε όσους εµπίπτουν στις κατωτέρω αναφερόµενες κατηγορίες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

α) ∆ύο φωτογραφίες του φοιτητή.

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του φοιτητή θεωρηµένο για τη γνησιότητά του από ∆ηµόσια Αρχή.

δ) Έγγραφο δηµόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασµών οργανισµών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος µόνιµης κατοικίας του.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) του ενδιαφεροµένου για την ακρίβεια του περιεχοµένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος µόνιµης κατοικίας του, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη µνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

στ) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύµατος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής στην περίπτωση που εµπίπτει στην περιγραφόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία (γ) της παραγράφου 9 του αυτού άρθρου.

ζ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατοµικό εισόδηµα του ενδιαφεροµένου φοιτητή το τελευταίο οικονοµικό έτος, εάν εµπίπτει στις κατηγορίες (α) έως (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσης. Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σηµείωµα, προσκοµίζεται από τον ενδιαφερόµενο φοιτητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονοµικού έτους.

η) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστηµα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραµµένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, εάν εµπίπτει στην προβλεπόµενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της παρούσης κατηγορία.

θ) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75). Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκοµίζεται εάν ο φοιτητής εµπίπτει στην κατηγορία (α) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης.

ι) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέµεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄ 120), θεωρηµένο για την γνησιότητά του από ∆ηµόσια Αρχή. Η ανωτέρω πράξη προσκοµίζεται εάν ο φοιτητής εµπίπτει στην κατηγορία (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης.

κ) Πιστοποιητικό Υγειονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον σύστηµα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο φοιτητής εµπίπτει στην κατηγορία (στ) και (ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης. Αν το πιστοποιητικό Υγειονοµικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήµατα, αλλά µόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συµπληρωµατικά απαιτείται ιατρική γνωµάτευση από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο, µε υπογραφή και σφραγίδα ∆ιευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστηµιακού Τµήµατος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριµένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονοµική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα.

λ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εάν εµπίπτει στις κατηγορίες (δ), (ε) και (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης.

µ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής εµπίπτει στην κατηγορία (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης

Πηγή άρθρου: news.gr