Ξεκινάει το πρόγραμμα ” Τουρισμός για όλους”

Tουρισμός για όλους

Tουρισμός για όλους

Από 3 Αυγούστου 2012 θα ξεκινήσει η Διάθεση από τα Κ.Ε.Π. των Δελτίων του προγράμματος Τουρισμός για Όλους.

Το Πρόγραμμα  ”Τουρισμός για όλους 2012-2013″ διακρίνεται σε δύο υποπρογράμματα μέσω των οποίων διατίθενται συνολικά  81.200 ατομικά δελτία «Τουρισμού για όλους» σε αντίστοιχους δικαιούχους.

 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος εξαήμερων διακοπών που θα υλοποιηθεί από Αύγουστο 2012 έως 31 Μαϊου 2013 θα διατεθούν συνολικά 76.200 ατομικά δελτία.

Οι κάτοχοι των δελτίων  έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια για πέντε (5) διανυκτερεύσεις.

Ι. Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

Στο Πρόγραμμα 6ήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων με τα προστατευόμενα μέλη τους με την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας ….

 • Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.
 • Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του

Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας

 • Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθερουςεπαγγελματίες ή επιχειρηματίες  (πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α., ΤΣΜΕΔΕ κλπ).
 • Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε., το οποίο ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες,  ή επιχειρηματίες (πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α., ΤΣΜΕΔΕ,   κλπ)
 • Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ
 • Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/1978 ως 31/12/2005
 • Άτομα τα οποία είναι  ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή τα οποία λαμβάνουν επίδομα απορίας ή αναπηρίας από την Πρόνοια έστω και αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη.
 • Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό.
 • ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, ….
 • ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (τέσσερα τέκνα και άνω):

Ι.Β.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Oι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών έτους 2012-2013, είναι οι εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατομικό (στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων) ή το οικογενειακό (για τις λοιπές των περιπτώσεων) φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων με βάση τα στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ.,  σύμφωνα με την παράγραφο περί δικαιολογητικών της παρούσης, να μην υπερβαίνει τα αναγραφόμενα ποσά  του παρακάτω πίνακα :

 • Μεμονωμένοι  δικαιούχοι  με ατομικό εισόδημα               :  €  18.000,00
 • Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα                               :  €  31.000,00
 • Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα                                 :  €  40.000,00

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο  το  εισόδημα προσαυξάνεται  κατά  1.500,00 €

Δεν δικαιούνται Δελτίου Εξαήμερων διακοπών οι εξής :

 • Οι δικαιούχοι Προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας (ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.).
 • Όσοι πήραν Δελτίο ενός από τα υποπρογράμματα (εξαήμερων διακοπών, ή Γ΄ Ηλικίας) του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Ε.Ο.Τ.  κατά το διάστημα 14-07-2011 έως 31-05-2012…….

Ι.Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:   

Οι δικαιούχοι,  θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Φωτοαντίγραφο, του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους 2011 που αφορά εισοδήματα του 2010 ή φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του έτους 2012 που αφορά εισοδήματα του 2011

για όσους έκαναν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση το 2012. Δενυποχρεούνται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και οι πολύτεκνοι.

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας .
 • Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ  από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του.
 • Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογοκαταλυμάτων  του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το

κατάλυμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

 Πρόσθετα δικαιολογητικά: 

 • Οι μισθωτοί ή οι συνταξιούχοι από έμμισθη εργασία χωρίς ασφάλεια Δημοσίου θα προσκομίζουν βεβαίωση του εργοδότη ή του Ασφαλιστικού Φορέα, ότι δεν είναι δικαιούχοι της Εργατικής Εστίας και δεν τουςπαρακρατούνται εισφορές για το σκοπό αυτό.
 • Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο Απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία ναπροκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. Η αναγκαιότητα συνοδείας προκειμένου να χορηγηθεί Δελτίο σε συνοδό θα προκύπτει μόνο από σχετική βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής. Δεν απαιτείται περαιτέρω βεβαίωση για την αναγκαιότητα συνοδείας μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις αναπηρίας:
 • o Ολική τύφλωση ,o Βαριά Νοητική Στέρηση ,o Βεβαιωμένη αναπηρία άνω του 80%
 • Οι άποροι και τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω που λαμβάνουν επίδομα Πρόνοιας ή αναπηρίας θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο του επιδόματος απορίας ή και του βιβλιαρίου ασφάλισης.
 • Για τα προστατευόμενα τέκνα λόγω σπουδών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών ή φωτοαντίγραφο φοιτητικής ή σπουδαστικής ταυτότητας.. Για τα άνεργα τέκνα ως 24 ετών θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ.
 •  Οι πολύτεκνοι θα συνυποβάλλουν αντίγραφο της κάρτας πολυτέκνων.
 • Οι κατηγορίες των δικαιούχων που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση λόγω χαμηλών εισοδημάτων θα συνυποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 • Οι αλλοδαποί θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής και εργασίας.
 • Τα άτομα που είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α. θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του Ι.Κ.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα και τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να προσκομίζουν και τα πρωτότυπα για την απαραίτητη ταυτοποίηση.

Ι.Δ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ:

 • Όλες οι πληροφορίες του Προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, οι τιμές των καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα διατίθενταιηλεκτρονικά από τα Κ.Ε.Π., από τις κατά τόπους Π.Υ.Τ. και γραφεία του

ΕΟΤ, από το site του Ε.Ο.Τ. www.gnto.gov.gr ή www.visitgreece.gr και από ειδικό τετραψήφιο αριθμό του ΕΟΤ.

 • Τα δελτία  Εξαήμερων διακοπών, θα διατίθενται από τα  Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) όλης της Επικράτειας, καθημερινά εκτός αργιών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρις εξαντλήσεως των 76.200 δελτίων που θα διατεθούν συνολικά για το συγκεκριμένο υποπρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται και από τα sites: www.gnto.gr ή www.visitgreece.gr

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΗΛΙΚΙ

Το Υποπρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 1η  Οκτωβρίου 2012  έως 31η Μαίου 2013 και θα διατεθούν 5.000 ατομικά Δελτία.

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team