Αυτά είναι τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για το 2011

Βουλή των Ελλήνων

Βουλή των Ελλήνων

Στην ιστοσελίδα της Βουλής αναρτήθηκαν τα πόθεν έσχες συνολικά 508 υπόχρεων πολιτικών, στους οποίους έγινε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής τους κατάστασης για το οικονομικό έτος 2011, χρήσης του 2010, και θα παραμείνουν για έναν μήνα και συγκεκριμένα μέχρι την 11η Ιανουαρίου 2013.

Δείτε ΕΔΩ τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών για το 2011

Πέραν αυτών σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της επιτροπής:

«Δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) υπέβαλαν συνολικά, πεντακόσιοι οκτώ (508) υπόχρεοι: α. Πρωθυπουργός, β. τ. Πρωθυπουργός, γ. Υπουργοί, δ. Υφυπουργοί, ε. εξωκοινοβουλευτικοί Υπουργοί, στ. Βουλευτές, ζ. Ευρωβουλευτές, η. τέως Βουλευτές, θ. τ. Ευρωβουλευτές, ι. υπεύθυνοι οικονομικών των Κομμάτων και ια. τ. υπεύθυνοι οικονομικών των Κομμάτων.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές διενήργησαν τον έλεγχο των δηλώσεων και των δικαιολογητικών, που υπεβλήθησαν για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003. Όπου συνέτρεχε περίπτωση κάλεσαν τους υπόχρεους, προς παροχή διευκρινήσεων, κατά το άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 3932/2011 και τελικώς συνέταξαν ατομικές εκθέσεις ελέγχου για κάθε ελεγχόμενο.

Στις εκθέσεις αυτές, μετά από σχετικό έλεγχο, έγινε πλήρης καταγραφή όλων των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα σ’ αυτά, μετοχές ημεδαπών ή και αλλοδαπών εταιριών, ομόλογα και άλλες ομολογίες κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους, καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, πλωτά, εναέρια και χερσαία μεταφορικά μέσα, καθώς και τυχόν συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις). Ο έλεγχος που διενεργήθηκε απέβλεπε στη διακρίβωση του εάν, με βάση τα δηλωθέντα και ελεγχθέντα δεδομένα, η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφισταμένων, εκ μέρους των υπόχρεων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων αυτών, σε συνδυασμό και με τις δαπάνες διαβιώσεώς των.

Η Επιτροπή, μετά και το πέρας του ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές, και με βάση πάντοτε την έκθεση αυτών και την ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων όλων των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων, διατηρεί την αρμοδιότητα προς επανέλεγχο των άνω δηλώσεων όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο του αναδρομικού ελέγχου που προβλέπει ο Ν. 4065/2012.

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 περ. α’ έως ε’ του Ν. 3213/2003, αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 21, Ν. 3023 /2002) και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002, όπου και θα παραμείνουν αναρτημένες για ένα (1) μήνα και συγκεκριμένα έως και τις 11 Ιανουαρίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3213 /2003, όπως ισχύει, η δημοσίευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που υποβάλλουν τα υπόχρεα πρόσωπα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενο τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων».

email