Ανακοινώσεις από την Π.Ε Κεφαλληνίας – Ιθάκης

Π.Ε Κεφ/νίας-Ιθάκης

Π.Ε Κεφ/νίας-Ιθάκης

1. Στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007- 2013, υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αριθμ. 870/10-7-2014 Απόφαση – Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση της μόνιμης παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών με κύριο αλιευτικό εργαλείο τη «βιντζότρατα» (SB), ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών, με τον τρόπο της διάλυσης.

Δικαιούχοι είναι πλοιοκτήτες τουλάχιστον ενός έτους που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 26713-60643, κ. Γ. Σιμωτάς.

 2.  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αριθμ. 699/10-7-2014 Απόφαση – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία».

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.3. είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 26713-60573 Χριστόφορος Βαβάσης και 26713-60572 Ευθύμιος Σπίνος.

3. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αριθμ. 698/10-7-2014 Απόφαση – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια».

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.1-Υδατοκαλλιέργεια είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις  αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 26713-60573 Χριστόφορος Βαβάσης και 26713-60572 Ευθύμιος Σπίνος.

4. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) για τα υπόχρεα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, έχει δημοσιευτεί ο αριθ. 4274/14.07.14 Νόμος (ΦΕΚ 147A/2014), σύμφωνα με τον οποίο, για την είσπραξη οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και εγκατάσταση συσκευών ERS και VMS, οι δικαιούχοι αλιείς απαλλάσσονται από την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713-60643, κ. Γ. Σιμωτάς.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ