Ανακοινώσεις από την Π.Ε Κεφ/νίας

Π.Ε Κεφ/νίας-Ιθάκης

Π.Ε Κεφ/νίας-Ιθάκης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι στα πλαίσια του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί  μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής έως 30 Νοεμβρίου. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υπουργικά Απόφαση 4598/131499/20-10-14.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

– την εκρίζωση και προστασία εδάφους- αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων

ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια

ή άλλη ποικιλία.
– Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης από το Αποθεματικό.
– Επανεμβολιασμός
– Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση)

 Απαραίτητα δικαιολογητικά  είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση – Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1).
 2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.
 3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
 4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων»
 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου − παραγωγού.
 7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
 8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής.

Ειδικότερα:

α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας /κυριότητας ως εξής:

 • Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
 • Αποδοχή κληρονομιάς,
 • Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
 • Κτήση με προσκύρωση,
 • Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
 • Κληρονομητήριο.

β. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι  υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα,

ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να:

 • αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,
 • αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,
 • έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στο τηλέφωνο 2671360576 : κ. Αντωνάτου Μαρία.

ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας ενημερώνει τους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών ότι σύμφωνα με την  ΚΥΑ 286839/2-4-2009 και τον ΚΑΝ 479/2008 απαγορεύονται νέες φυτεύσεις έως το 2015 χωρίς δικαιώματα.

Αμπελουργοί που επιθυμούν να φυτεύσουν νέους αμπελώνες μπορούν να λάβουν δωρεάν δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό αποθεματικό, υποβάλλοντας αίτηση στην υπηρεσία μας έως τις 15/12/2014 προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Τίτλους ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια , αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου -δηλώσεις συγκομιδής δυο ετών για ήδη αμπελουργούς, Ε1 ή εκκαθαριστικό προηγούμενου έτους, τοπογραφικό διάγραμμα του αγροτεμαχίου, φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας) και μπορούν να λάβουν δικαιώματα εφόσον πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στο τηλέφωνο 2671360576 : κ. Αντωνάτου Μαρία.   Σας ευχαριστούμε για την προβολή του θέματος !!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ