«Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό Τάφο Τζαννάτων» – Προκήρυξη

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Η  Οικονομική  Επιτροπή  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων, προκηρύσσει  Πρόχειρο  Διαγωνισμό,  για  την  ανάθεση  του  έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό Τάφο Τζαννάτων», με  προϋπολογισμό: 30.000,00 ευρώ  με  ΦΠΑ. Το  έργο  εντάσσεται  στην  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ  με προϋπολογισμό εργασιών: 17.695,00 ευρώ και με συνολικό  προϋπολογισμό: 24.390,24 ευρώ (δαπάνη  εργασιών, Γ.Ε  και  Ο.Ε, απρόβλεπτα  και  αναθεώρηση).

Οι  ενδιαφερόμενοι,  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Διακήρυξη, συγγραφή  υποχρεώσεων  κ.λ.π )  από  την  έδρα της  Υπηρεσίας   Δ.Τ.Ε  μέχρι  τις 11-2-2016.

Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  26713 60556 , FAX  επικοινωνίας  26713 60601 ,   αρμόδια  υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 16-2-2016 ημέρα Τρίτη και  ώρα  10.00 π.μ. 

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η   κατάθεση   εγγυητικής

επιστολής  συμμετοχής  ύψους 487,80.

Το  έργο  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Α.2014 Ε.Π. 52200002.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ  ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email