Aπολογισμός πεπραγμένων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το 2012

Απολογισμός Περιφερειάρχη

Απολογισμός Περιφερειάρχη

Σε εδική συνεδρίαση και με την παρουσία των Γενικών Διευθυντών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο Περιφερειάρχης, Σπυρίδων Σπύρου, έκανε τον απολογισμό πεπραγμένων για το έτος 2012, ξεκινώντας από την Οικονομική Κατάσταση.

Η οικονομική κατάσταση της ΠΙΝ για το έτος 2012 ήταν πολύ δύσκολη και ακολούθησε αναπόφευκτα την πορεία των οικονομικών της χώρας. Εάν θεωρήσουμε ως έτος έναρξης της κρίσης το 2010, τότε το 2012 ήταν για την Περιφέρειά μας το έτος στο οποίο δέχθηκε το σημαντικότερο πλήγμα στο πλαίσιο αυτής της κρίσης.

Στην ουσία μπορούμε να μιλήσουμε για στάση πληρωμών από την πλευρά του κράτους για τη χρηματοδότηση που προοριζόταν για έργα και δράσεις. Ωστόσο, γενικότερα η ροή της χρηματοδότησης προς την ΠΙΝ ήταν προβληματική, αφού υπήρχαν συνέχεια καθυστερήσεις και μειώσεις στα διατιθέμενα ποσά.

Έσοδα και Δαπάνες

  Για το έτος 2012 η ΠΙΝ είχε έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της τάξης των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4,000,000 €) . Από αυτά τα τρεισήμισι εκατομμύρια (3,500,000) αφορούσαν σε λειτουργικές δαπάνες και επτακόσιες χιλιάδες (700,000) σε δαπάνες για έργα και δράσεις. Είναι ευνόητο ότι τα έσοδα αυτά απέχουν παρασάγγας από τα αντίστοιχα που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΠΙΝ για το 2012, για τον οποίο είχε υπολογιστεί από την αρχή μείωση της τάξης του δεκαεφτά τοις εκατό (17%).    Ειδικά, μάλιστα στην κατηγορία των έργων και δράσεων η διαφορά είναι τεράστια και στην ουσία η ΠΙΝ δεν έλαβε χρήματα που θα της επέτρεπαν να υλοποιήσει το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα. Ενδεικτικό της παραπάνω κατάστασης είναι και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2012 δεν πραγματοποιήθηκε καμία δημοπρασία από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της ΠΙΝ για νέα έργα.

Το πρόβλημα της ανυπαρξίας επαρκούς χρηματοδότησης ήρθε να προστεθεί σε αυτό της ενίσχυσης της πολυπλοκότητας της γραφειοκρατικής διαδικασίας, σχετικά με τον έλεγχο και την έγκριση των δαπανών της Περιφέρειας, το οποίο δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη διάθεση των κονδυλίων της ΠΙΝ. Φυσικά, για το 2012 υπήρχαν συνεχιζόμενα έργα και δράσεις που προέρχονταν από το 2011 και των οποίων η υλοποίηση συνεχίστηκε και το προηγούμενο χρόνο. Όμως, αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μπει στην ίδια ζυγαριά με τα ποσά που είχαν προβλεφθεί να διατεθούν για το 2012  και επομένως αποκλείεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ των δύο.

Δράσεις

  Λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία της κεντρικής κυβέρνησης, να αποδώσει στους δευτεροβάθμιους ΟΤΑ τα νομίμως θεσμοθετημένα ποσά για τη στοιχειώδη λειτουργία τους, η ΠΙΝ αναγκάστηκα αναπροσάρμοσε το σχεδιασμό της και προσπάθησε στο μέτρο του δυνατού να υλοποιήσει τους στόχους της με τα χρηματικά μέσα που είχε στη διάθεσή της. Κατά τη διάρκεια του 2012 και κάτω από αντίξοες οικονομικές συνθήκες η ΠΙΝ υλοποίησε μια σειρά δράσεων, οι οποίες είναι αναμφίβολα απαραίτητες για τις τοπικές κοινωνίες.

  • Πιο συγκεκριμένα, η ΠΙΝ ανέλαβε την οργάνωση και επίβλεψη των μαθητικών δρομολογίων για τα οποία το κόστος για τη σχολική χρονιά 2011-12 ανήλθε σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (6,404,261.08 €).
  • Επιπλέον ολοκλήρωσε το πρόγραμμα δακοκτονίας ύψους τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (480,000 €). Επίσης, είχε και την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος εντομοκτονίας και ειδικότερα κουνουποκτονίας με προϋπολογισμό διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250,000 €).

Αν και η χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ήταν ελλιπής, έγινε προσπάθεια να εξευρεθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η ΠΙΝ έδωσε μεγάλο βάρος στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, είτε πρόκειται για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), είτε τα Διασυνοριακά Προγράμματα (Interreg) Ελλάδα-Αλβανία και Ελλάδα-Ιταλία, αλλά και τα Τομεακά Προγράμματα των Υπουργείων.

Δεκαεφτά ευρωπαϊκά προγράμματα

  Συγκροτήθηκε ομάδα υπαλλήλων της ΠΙΝ, με αντικείμενο τη συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την υλοποίησή τους και έγινε μεγάλη προσπάθεια ώστε να μη χαθεί καμία ευκαιρία τέτοιας χρηματοδότησης. Έτσι, το 2012 ήταν σε διαδικασία υλοποίησης δεκαεφτά (17) ευρωπαϊκά προγράμματα και μάλιστα μέσω αυτών η ΠΙΝ πέτυχε να λάβει χρηματοδότηση εφτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000 €). Το ποσό αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν ληφθεί υπόψη ότι στον προϋπολογισμό για έργα και δράσεις είχαν προβλεφθεί ενιάμισι εκατομμύρια ευρώ (9.500.000 €) και από αυτά εισέρευσαν στα ταμεία της ΠΙΝ μόλις εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (693.000 €).

Δηλαδή, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα η ΠΙΝ έλαβε επιπλέον χρηματοδότηση που αντιστοιχεί περίπου στο 80 % της τακτικής της χρηματοδότησης για επενδύσεις μέσω ΚΑΠ. Στο ποσό από τα ευρωπαϊκά προγράμματα περιλαμβάνεται και αυτό που δόθηκε για την αποπληρωμή του δανείου που αφορούσε στο Διοικητήριο της Λευκάδας γεγονός σωτήριο για την οικονομική κατάσταση της ΠΕ Λευκάδας.

Πρόσθετη χρηματοδότησ 

  Στο τέλος του 2012 και μετά από έντονες πιέσεις προς τον Υπουργό Εσωτερικών καταφέραμε και λάβαμε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (3,200,000 €) μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση έργων και δράσεων που αποτελούν μέρος του τεχνικού προγράμματος έτους 2012. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση αυτή είναι ξεχωριστή από αυτή που πρόκειται να λάβει η ΠΙΝ για να καλύψει τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις που αφορούν στις μαθητικές μεταφορές.

Επίσης, σε σχέση με άλλες Περιφέρειες ή Δήμους της χώρας η ΠΙΝ μπορεί να φαίνεται ότι έλαβε αναλογικά χαμηλότερη χρηματοδότηση, ωστόσο αυτό συμβαίνει επειδή πέραν των οφειλών για τις μεταφορές δεν υφίστανται λοιπές ανεξόφλητες υποχρεώσεις. Σε σχετική κατάταξη μάλιστα η ΠΙΝ καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως η Περιφέρεια με το μικρότερο ποσό ανεξόφλητων υποχρεώσεων και αυτό αποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρηστή οικονομική διαχείριση.

email