Αποτελέσματα Προγράμματος ανθρωπιστικής κρίσης

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Κρίσης δύνανται να προσέρχονται στο Κ.Ε.Π. που υπέβαλλαν την αίτησή τους με τα στοιχεία Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ (και ΑΦΜ Εκμισθωτή, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στην αίτησή τους αίτημα για επιδότηση ενοικίου) προκειμένου να ελέγξουν την αποδοχή ή όχι του αιτήματός τους ή να υποβάλλουν Ένσταση – εάν έχουν απορριφθεί – μέχρι 3η Ιουλίου 2015.

Ο  Αρμόδιος Α/Δήμαρχος

Νικόλαος Παπαδάτος

email