Δαγκλή κατά Γαλιατσάτου: Θα σας ταράξω στη νομιμότητα

Δαγκλή κατά Γαλιατσάτου: Θα σας ταράξω στη νομιμότητα

Δαγκλή κατά Γαλιατσάτου: Θα σας ταράξω στη νομιμότητα

Προσφυγή κατά του Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτου κατέθεσε η πρώην περιφερειακή σύμβουλος Μάχη Δαγκλή, ζητώντας την ακύρωση ορισμού Εκτελεστικού Γραμματέα. «Καταστρατήγησε θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος», υποστηρίζει.

Η κα. Δαγκλή κατέθεσε προσφυγή κατά του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ζητώντας την ακύρωση της απόφασης για τον ορισμό Εκτελεστικού Γραμματέα, θέση για την οποία είχε καταθέσει και η ίδια αίτηση και βιογραφικό.

Η κα. Δαγκλή στηρίζει την προσφυγή της αφενός στο γεγονός ότι ο διορισθείς δεν είχε την εμπειρία διοίκησης που ορίζει ο νόμος καθώς είχε διατελέσει απλά σύμβουλος του Δήμαρχου Κεφαλονιάς κ. Παρίση (θέση μόνο συμβουλευτική) ενώ η ίδια υπήρξε Γενική Γραμματέας του Δήμου Κερκυραίων.

Επιπρόσθετα η κα. Δαγκλή αναρωτιέται πως είναι δυνατόν, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η προκήρυξη για τη θέση ο (τελικά) διορισθείς κάνει δηλώσεις σε ΜΜΕ της Κεφαλονιάς, ανακοινώνοντας τον επικείμενο διορισμό του.

Ολόκληρη η προσφυγή της Μάχης Δαγκλή έχει ως εξής:

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Της Ανδρομάχης Δαγκλή του Αντωνίου , δικηγόρου , κατοίκου Κέρκυρας , οδός Δελβινιώτη . αρ. 4

ΚΑΤΑ

Του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που εδρεύει στην Κέρκυρα .

Ίνα Ακυρωθή Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 92122 /35496 / 13 – 10 – 2014 ( ΑΔΑ 64ΗΝ7ΛΕ – ΔΝΧ) απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα : Διορισμός του Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καθώς και κάθε Συναφής πράξη ή παράλειψη

Α. Με την προσβαλλόμενη απόφαση ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων διόρισε ως Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων τον Παναγή Ζησιμάτο του Περικλέους λαμβάνοντας υπόψιν την με αρ. πρωτ. 92122 / 35496 / 18 – 09 – 2014 αίτηση του ανωτέρου διοριζομένου υποβληθείσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. οικ .89159 / 34375 / 10 – 09 – 2014 Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

Β. Την ανωτέρω καθώς και την Προκήρυξη και οιαδήποτε άλλη συναφή πράξη ή παράλειψη προσβάλλω για τους κάτωθι νόμιμους , βάσιμους και ορθούς λόγους καθώς για όσους άλλους επιφυλάσσομαι να προσθέσω :

1. Σύμφωνα με το άρθρο 242 αρ. 3α του Ν. 3852 / 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , ο διορισμός του Εκτελεστικού Γραμματέα γίνεται κατόπιν επιλογής , στο πλαίσιο σχετικής δημόσιας προκήρυξης . Ο Εκτελεστικός Γραμματέας πρέπει να κατέχει πτυχίο πανεπιστημίου ή ΤΕΙ και να διαθέτει αξιόλογη διοικητική εμπειρία .

Ο ανωτέρω διορισθείς υπό του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων δε διαθέτει την «αξιόλογη διοικητική εμπειρία» η οποία απαιτείται από το νόμο , όπως προέκυψε αποκλειστικά κατόπιν ερεύνης τόσον εις το διαδίκτυο όσον και σε άλλες πηγές δεδομένου ότι με την υπ΄αριθμ. 3872 / 33/ 08-02-2011 Απόφαση του Δημάρχου Κεφαλλονιάς είχε διορισθεί ως Ειδικός Συνεργάτης επί θεμάτων Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Κεφαλλονιάς . Όπως ανάγραφετο εις την ανωτέρω αναφερόμενη Απόφαση του Δημάρχου Κεφαλλονιάς :

«Οι ανωτέρω( διορισθέντες ειδικοί σύμβουλοι – ειδικός συνεργάτης και επιστημονικός συνεργάτης μεταξύ των οποίων και ο Παναγής Ζησιμάτος, ο οποίος διορίσθηκε ως ειδικός συνεργάτης ως ανωτέρω) θα υπόκεινται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκούν καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχουν συμβουλές και θα διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων τους. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

Ειδικά οι Επιστημονικοί Συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στην διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραιτήτων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου ή του Συνδέσμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον Δήμαρχο .

Είναι προφανές λοιπόν ότι η συγκεκριμένη θέση ήτοι αυτή του ειδικού συνεργάτη ουδόλως παρέχει την απαιτούμενη εκ του νόμου προϋπόθεση της «αξιόλογης διοικητικής εμπειρίας».
Επίσης , κατόπιν δικής μου ερεύνης ο διορισθείς Εκτελεστικός Γραμματέας έχει διατελέσει απλό μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Κεφαλλονιάς .
Σημειωτέον ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέχρι και της καταθέσεως της παρούσης δεν έχει αναρτήσει στο δικτυακό της τόπο , ως όφειλε το Βιογραφικό του νεοδιορισθέντα Εκτελεστικού Γραμματέα και όλα τα ανωτέρω είναι πληροφορίες τις οποίες κατάφερα να συγκεντρώσω με δικές μου έρευνες .

2. Μετά την 10 – 09 – 2014 αναρτηθείσα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεως του Εκτελεστικού Γραμματέα , κατέθεσα την υπ. αριθμ. πρωτ. ………..2014 αίτησή μου μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά . Συγκεκριμένα εγώ η προσφεύγουσα κατέχω πτυχίο Νομικής και είμαι δικηγόρος του Δ.Σ. Κέρκυρας . Έχω διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κερκυραίων τη χρονική περίοδο 2009 – 2010 . Εν συνεχεία εξελέγην στο πρώτο περιφερειακό συμβούλιο της ΠΙΝ , περιφερειακή σύμβουλος , όπου διετέλεσα Αντιπρόεδρος του Π.Σ.Ι.Ν τη χρονική περίοδο από Ιανουάριο 2013 έως Αύγουστου 2014 . Επίσης διετέλεσα εις το πρώτο αιρετό περιφερειακό συμβούλιο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού – Αθλητισμού – Πολιτισμού από το Μάρτη 2011 έως τον Ιανουάριο 2013 . Ήμουν επίσης μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη χρήση της VILLA ROSSA .

Είναι προφανές ότι πληρώ όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το Νόμο για τη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , ιδία δε αυτή της αξιόλογης διοικητικής εμπειρίας , αφού αποδεδειγμένα έχω ασκήσει διοίκηση .

3. Στο χρονικό διάστημα της προθεσμίας που είχε ταχθεί από την προκήρυξη για την υποβολή των αιτήσεων η οποία προθεσμία έληγε την 22 – 09 – 2014 και συγκεκριμένα την 17 – 09 – 2014 ο τότε υποψήφιος και μετέπειτα διορισθείς Εκτελεστικός Γραμματέας σε συνέντευξή του σε ηλεκτρονική εφημερίδα της Κεφαλλονίας και συγκεκριμένα στο «Kefaloniapress» σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου επιβεβαίωνε ότι αναμένει τον διορισμό του από τον Περιφερειάρχη Θόδωρο Γαλιατσάτο στη θέση του “εκτελεστικού Γραμματέα” της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. !!! http://kefaloniapress.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=53542&Itemid=188Kefalonia .Το αξιοσημείωτο δε είναι ότι δεν υπήρξε διάψευση από την πλευρά του Περιφερειάρχη , ο οποίος κατά το χρονικό αυτό σημείο της δηλώσεως δε γνώριζε ποιες ή πόσες αιτήσεις θα υποβληθούν για την συγκεκριμένη θέση , αφού δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία της προκήρυξης .

Επίσης καθ΄όλο το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση της προκήρυξης στις 10 – 09 – 2014 μέχρι την ανάρτηση της απόφασης διορισμού την 04 – 11 – 2014 όλος ο ηλεκτρονικός και έντυπος τύπος της Κεφαλλονιάς αναφέρονταν στον Παναγή Ζησιμάτο ως τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

Με τις ανωτέρω ενέργειες καταστρατηγήθηκε η διαφάνεια , η ισονομία και η αξιοκρατία . Καταστρατηγήθηκε κάθε αξίωμα τυπικών κανόνων και ηθικών αξιών . Οι αρχές αυτές απορρέουν από την έννομη τάξη δηλαδή από το Σύνταγμα και τη λοιπή νομοθεσία καθώς και από τις θεμελιώδεις αρχές του Διοικητικού Δικαίου ( αρχή νομιμότητας , ίσης μεταχείρισης , διαφάνειας , χρηστής διοίκησης , αντικειμενικότητας ). Η τήρηση από τη διοίκηση των αρχών που πρέπει να διέπουν τη δράση της , συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας .

Εγώ η προσφεύγουσα , έχω έννομο συμφέρον εις την άσκηση της παρούσης δεδομένου ότι ως αναφέρθη ανωτέρω κατέθεσα την υπ΄αριθμ . …… 2014 αίτησή μου πληρώ δε όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα . Η ανωτέρω προσβαλλόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θίγει τόσο προσωπικά , όσον και ως πολίτη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εφόσον καταστρατηγήθηκαν οι Θεμελιώδεις Αρχές που τάσσει το Σύνταγμα για τη λειτουργία της Διοίκησης .

Έλαβα γνώση της έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης την 04 – 11 – 2014 , ημέρα κατά την οποία αναρτήθηκε εις το δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ως εκ τούτου εμπροθέσμως ασκείται η παρούσα προσφυγή μου σύμφωνα με το άρθρο 227 1α του Ν.3852 / 2010 .

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μου .

Να ακυρωθεί η υπ΄αριθμ. πρωτ. 92122 /35496 / 13 – 10 – 2014 ( ΑΔΑ 64ΗΝ7ΛΕ – ΔΝΧ) απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα : Διορισμός του Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Να ακυρωθεί κάθε συναφής πράξη ή παράλειψη .

Η Προσφεύγουσα Ανδρομάχη Δαγκλή

email
Πηγή άρθρου: corfupress.com