Δελτία Τύπου από την Π.Ε Κεφ/νίας – Ιθάκης

ΠΕ Κεφ/νίας-Ιθάκης

ΠΕ Κεφ/νίας-Ιθάκης

«Καθορισμός ειδικών δικαιολογητικών και διαδικασιών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συστήματος εντοπισμού μέσω δορυφόρου αλιευτικών σκαφών»

Αναφορικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1). Στα πλαίσια του Καν(ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου περί θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη θέτουν σε λειτουργία Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω, υποχρέωση η οποία εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου 2012 για τα αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους 12 μέτρων ή περισσότερο και κάτω των 15 μέτρων.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω εκδόθηκε η αριθμ.10288/161728/30-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 61Β/2014), η οποία τροποποιεί την αρ.9112.7/7/2012/27-12-2012 (ΦΕΚ 3589Β/2012) όμοιά της, περί καθορισμού ειδικών δικαιολογητικών και διαδικασιών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού στα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 12 μέτρων και άνω και κάτω των 15 μέτρων.

2) Παράλληλα, με την αριθ. 9314/150764/30-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3415Β/2013) ορίζονται ως υπόχρεα εγκατάστασης συσκευών VMS τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη: α) μήκους 15 μέτρων και άνω που διαθέτουν ήδη συσκευές αυτόματου εντοπισμού τουλάχιστον τα τελευταία πέντε έτη, β) σκάφη μικρότερα των 12 μέτρων στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών και γ) σκάφη μικρότερα των 12 μέτρων στα οποία χορηγείται άδεια απόπλου στα διεθνή ύδατα, ή επιθυμούν την ένταξή τους στη διαδικασία ηλεκτρονικής παρακολούθησης σκαφών.

Η δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση της συσκευής καλύπτεται σε ποσοστό 100% με κοινοτική και εθνική συμμετοχή και είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσού των 2.500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εν λόγω δαπάνη προκαταβάλλεται από τον υπόχρεο αλιέα και επιστρέφεται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης της συσκευής και ελέγχου των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν. Για την πιστοποίηση της συσκευής προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΚΠΑ) ότι εξασφαλίστηκε η λειτουργία της συσκευής χωρίς την ύπαρξη τεχνικών προβλημάτων, καθώς και βεβαίωση του προμηθευτή ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των ανωτέρω ΚΥΑ.

Οι υπόχρεοι αλιείς, προκειμένου να τύχουν της οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση πληρωμής στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει το σκάφος, συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 3 της απόφασης.

Σημειώνεται ότι τα αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 12 μέτρων και άνω, όφειλαν να συμμορφωθούν από 1η Ιανουαρίου 2012. Επιπλέον με την αριθμ. 9314/150764/30-12-2013 ΚΥΑ ορίζονται ως υπόχρεα τα σκάφη μικρότερα των 12 μέτρων, στα οποία χορηγείται άδεια αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών καθώς και σκάφη στα οποία χορηγείται άδεια απόπλου στα διεθνή ύδατα, τα οποία πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2040/92 (άρθρο 9) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.2332/95 (άρθρο 8).

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ΚΠΑ (Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας) που είναι ο αποδέκτης της πληροφορίας από τις συσκευές VMS και το ΟΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων) που είναι ο αποδέκτης της πληροφορίας από τις συσκευές ERS, θα επικοινωνούν, προκειμένου να διασταυρώνονται και να επαληθεύονται οι καταχωρημένες πληροφορίες αυτόματα. Συγκεκριμένα, η θέση αλιευτικής δραστηριότητας ενός σκάφους που καταχωρείται μέσω ERS στο ΟΣΠΑ, θα διασταυρώνεται αυτόματα με το σήμα που λαμβάνει το ΚΠΑ για τη θέση του σκάφους τη δεδομένη χρονική στιγμή, από τη συσκευή VMS.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Τμήμα Αλιείας είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για πληροφορίες επί του θέματος στο 26713 60573.

Επίσης

Δεδομένου του ότι το νησί μας τελεί υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης αλλά και της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης που βιώνουμε όλοι μας, λόγω του ισχυρού πλήγματος του σεισμού και των αλλεπάλληλων μετασεισμών, που επιβαρύνουν την θέση μας, η Περιφερειακή Ενότητα παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα και εγρήγορση. Η αντιμετώπιση των υφιστάμενων και προκυπτουσών αναγκών και η άμεση ανταπόκρισή μας στις ανάγκες και τα προβλήματα των συμπολιτών μας συνεισφέροντας ει δυνατόν στην εξομάλυνση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων, αποτελεί την πλέον υψηλή μας προτεραιότητα.

Συγκεκριμένα:

• Έως της παρούσης, διανεμήθηκαν 11000 μερίδες φαγητού και έχουν καλυφθεί πλήρως όλες οι ανάγκες των πληγέντων σε εμφιαλωμένο νερό, ενώ υπάρχουν επιπλέον 110.000 φιάλες, προς περαιτέρω διάθεση.

• Διενεργούνται έλεγχοι επικινδυνότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και ήδη έχει αποκατασταθεί η βατότητα. Συγκεκριμένα σήμερα, επί του δρόμου Αργοστολίου-Ληξουρίου, επιτροπή αποτελούμενη από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το ΤΕΕ, την Δ/νση Τεχνικών Έργων και την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του φορέα μας, συνεχίζει τον έλεγχο, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα, η ασφαλής χρήση του, για την διακίνηση των οχημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

• Με απόφαση του αρμοδίου συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας (ΣΟΠΠ), -σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και τον Δήμο Κεφαλλονιάς-, θα λάβουν χώρα οι δέουσες ενέργειες για την διαχείριση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων, ώστε να πραγματοποιηθεί άμεση κατεδάφισή τους, με δημοσία δαπάνη.

• Το Τεχνικό και Εμπορικό Επιμελητήριο, επιλαμβάνεται της διερεύνησης και της κατάθεσης σχετικής πρότασης για την υποστύλωση και προστασία όσων κτιρίων έχουν υποστεί ζημιές αλλά δεν έχουν κριθεί ακατάλληλα, προκειμένου να ληφθούν συντομότερο δυνατό, τα κατάλληλα μέτρα για την υποστήριξή τους.

• Η Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας του Φορέα μας, επεξεργάζεται σχεδιασμό διαχείρισης του θέματος των αστέγων προκειμένου να υπάρξει διευθέτησης του ζητήματος της προσωρινής εγκατάστασής τους, με γνώμονα τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. Συγκεκριμένα, διενεργούνται δια ζώσης επαφές με τους πληγέντες, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη συναισθηματική ενίσχυση και καθοδήγηση των ανθρώπων εκείνων, που βίωσαν τις οδυνηρές υλικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της τραγικότητας του σεισμού.

• Συνεχίζεται η καταγραφή και οι αυτοψίες των αρμοδίων κλιμακίων για τις ζημιές και καταστροφές σε εμπορεύματα και εξοπλισμό επιχειρήσεων.. Ενημερώνουμε εκ νέου, ότι στους χώρους της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι αλλά και του Μουσείου Ληξουρίου στην Παλλική, συμπληρώνουν και παραλαμβάνουν τις δηλώσεις αυτές, σε καθημερινή βάση.

Ως Περιφερειακή Ενότητα, δεσμευόμαστε να σας διατηρούμε ενήμερους τόσο για τις ενέργειες μας, όσο για οτιδήποτε νεότερο αφορά στην κατάσταση, στις αποφάσεις και στα μέτρα που λαμβάνονται για την ανάκαμψη της περιοχής μας αλλά κυρίως για όσους υπέστησαν τις συνέπειες του εγκέλαδου και για την αποκατάσταση των κανονικών ρυθμών ζωής στον τόπο μας το συντομότερο δυνατό.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email