Δεν κλείνουν τα δημόσια ΚΤΕΟ της Περιφέρειας

ΚΤΕΟ

ΚΤΕΟ

Γραπτή απάντηση σε επερώτηση του επικεφαλής της «ΑΝ.Α.Σ.Α.», Θόδωρου Γαλιατσάτου, αναφορικά με την πιστοποίηση των δημοσίων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έδωσε – μετά από εντολή του Περιφερειάρχη, Σπ. Σπύρου – ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ι.Ν. Ανδρέας Πανδής.

Συγκεκριμένα στην απάντηση αναφέρονται τα εξής:

 

Ιστορικό για την πιστοποίηση 

 Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.4070 του 2012 , τα Δημόσια ΚΤΕΟ ήταν υποχρεωμένα να πιστοποιηθούν κατά το πρότυπο ISO 9001 : 2008 μέσα σε προθεσμία οκτώ μηνών από την έκδοση της Υπουργικής απόφασης που θα καθόριζε τους όρους και τις προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας τους. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τα Δημόσια ΚΤΕΟ απαγορεύεται να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδουν τα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία .

Η εν λόγω Υπουργική απόφαση εξεδόθη στις 3 Μαΐου του 2012, άρα η καταληκτική ημερομηνία πιστοποίησης ήταν η 3 Ιανουαρίου 2013.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την πιστοποίηση ήταν η προσαρμογή των Δημοσίων ΚΤΕΟ στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της Υπουργικής απόφασης με την συμπλήρωση του μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την κατάλληλη μηχανοργάνωση για την on line επικοινωνία με το Υπουργείο .

Κοινό αίτημα όλων σχεδόν των Γενικών Διευθύνσεων των περιφερειών της χώρας ήταν η τροποποίηση της απόφασης ως προς τον εξοπλισμό και συγχρόνως η παράταση της προθεσμίας πιστοποίησης , πράγμα που το Υπουργείο το είχε υιοθετήσει και στο σεμινάριο των προϊσταμένων των ΚΤΕΟ όλης της Ελλάδας που έγινε στην Αθήνα 5-8 Νοεμβρίου των Δημοσίων ΚΤΕΟ 2012 η παράταση αυτή αποτέλεσε το βασικό θέμα και που η Πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου θεωρούσε δεδομένη . Μάλιστα στις 14.12.2012 επιχειρήθηκε Νομοθετική τροπολογία που προέβλεπε ετήσια παράταση της προθεσμίας πιστοποίησης που όμως δεν τελεσφόρησε .

Τελικά μόλις στις 28.12.2012 εξεδόθη η αναμενόμενη τροποποιητική Υπουργική απόφαση που παρέτεινε το χρόνο προσαρμογής για τη συμπλήρωση του μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και της μηχανοργάνωσης κατά 6 μήνες με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2013 ,  αφήνοντας όμως καταληκτική ημερομηνία πιστοποίησης την 3η Ιανουαρίου 2013 .

Η τροποποιητική αυτή απόφαση κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 3 Ιανουαρίου 2013 και όπως ήταν φυσικό βεβαία κανένα ΚΤΕΟ σε όλη την Ελλάδα δεν θα μπορούσε να πιστοποιηθεί αυθημερόν .

Μάλιστα η ανάθεση από το Υπουργείο δημιουργίας μηχανογραφικής εφαρμογής (λογισμικού) μέσω του οποίου θα γίνεται η αποστολή του φωτογραφικού υλικού στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου – προαπαιτούμενο για την πιστοποίηση – έγινε στις 09.01.2013 και ενημερωθήκαμε με το υπ’ αρίθμ. 1021/66/9.1.2013 έγγραφο και όπως προφορικά μας ενημέρωσαν θα ήταν έτοιμο μετά την 21η Ιανουαρίου.

Διαδικασία πιστοποίησης 

    Η διαδικασία για την απόκτηση του πιστοποιητικού ISO 9001:2008 είναι η εξής .

   1. Επιλογή συμβούλου ποιότητας ο οποίος και θα δημιουργήσει το κατάλληλο σύστημα διασφάλισης ποιότητας και για το οποίο απαιτούνται τα παρακάτω βήματα

  α) Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης και καταγραφή πιθανών αποκλίσεων από το πρότυπο ISO 9001:2008 και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο .

  β) Την ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης και την εκπόνηση περιγραφών θέσεων εργασίας .

γ) Την εκπαίδευση του εξουσιοδοτημένου από τους φορείς προσωπικού .

δ) Την υποστήριξη των φορέων καθ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των διαδικασιών ώστε αυτές να γίνουν κατανοητές και να εφαρμόζονται συστηματικά .

    ε) Την διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης και την εκπόνηση σχετικής αναφοράς .

στ) Την υποβοήθηση  των φορέων για την προετοιμασία της πιστοποίησης και την παρουσία του Συμβούλου κατά την αξιολόγηση από τους επιθεωρητές του φορέα πιστοποίησης .

2. Συμπλήρωση του μηχανολογικού , ηλεκτρονικού και κτηριακού εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τροποποιητικής απόφασης του Υπουργείου (28.12.2012) .

(Προαπαιτούμενο για την πιστοποίηση είναι η τοποθέτηση σταθερών ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών με κατάλληλο server και λογισμικό για την απευθείας αποστολή του φωτογραφικού υλικού στο Υπουργείο Μεταφορών και ορισμένων άλλων μικροελείψεων που υπάρχουν ) .

3. Επιλογή φορέα πιστοποίησης που θα προβεί στον έλεγχο, αξιολόγηση και η  έκδοση του πιστοποιητικού ISO 9001 : 2008.

Ενέργειες της Περιφέρειας

Στην Περιφέρεια μας, η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών, αμέσως μετά την έκδοση της Υπουργικής απόφασης την 28.12.2012 , επεδόθη  σε αγώνα δρόμου για την όσον το δυνατό συντομότερη πιστοποίηση και την μείωση στο ελάχιστο της αναστολής λειτουργίας των τεσσάρων Δημοσίων ΚΤΕΟ

Ήδη η Υπηρεσία μας έχοντας εξασφαλίσει την σχετική πίστωση από τον Νοέμβριο του 2012 , προέβει στην επιλογή του Συμβούλου ποιότητας του φορέα αξιολόγησης και του προμηθευτή του απαιτούμενου εξοπλισμού και προχώρα στη διαδικασία ανάθεσης και σύμβασης .

Ο Σύμβουλος ποιότητας έχει ολοκληρώσει σχεδόν το σύστημα ποιότητας , και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα έχει συμπληρωθεί ο εξοπλισμός και στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου θα γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση από τον φορέα πιστοποίησης και πιστεύουμε και η έκδοση του πιστοποιητικού .

Εξ όλων λοιπόν των ανωτέρω προκύπτει ότι δεν ήταν μόνο η Περιφέρειά μας αλλά και οι δεκατρείς περιφέρειες της χώρας που δεν προέβησαν στην πιστοποίηση των Δημόσιων ΚΤΕΟ με ευθύνη κυρίως του Υπουργείου , που κατ’ αρχήν δεν έδωσε παράταση και μετά καθυστέρησε να εκδώσει τις σχετικές τροποποιητικές αποφάσεις που τις εξέδωσε στις 03-01-2013 ημέρα λήξεως της προθεσμίας.

Εξασφαλίσαμε τις πιστώσεις για τα ΚΤΕΟ της Περιφέρειας

Αντιθέτως η Περιφέρειά μας παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου για παράταση της προθεσμίας πιστοποίησης, δεν εφησύχασε και όπως φαίνεται και φρόντισε εγκαίρως να εξασφαλίσει τη σχετική πίστωση. Δηλαδή εξασφάλισε πίστωση 12.500 € για κάθε ένα από τα τέσσερα ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων ήτοι 50.000€ συνολικά που θα χρησιμοποιηθούν « … μόνο αν δεν δοθεί παράταση και γίνει κατάλληλη Νομοθετική ρύθμιση. »  όπως και τελικά έγινε.

Όσον αφορά τη βούληση της Περιφέρειας για διατήρηση των Δημοσίων ΚΤΕΟ, αυτή  εκφράστηκε και φαίνεται καθαρά στο γ σχετ. έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης που δηλώνεται στο Υπουργείο η πρόθεση για πιστοποίηση και των τεσσάρων Δημοσίων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων με παράλληλη παράταση της προθεσμίας πιστοποίησης για ένα έτος και επανεξέταση και αναθεώρηση του απαιτούμενου ακριβού εξοπλισμού που για την Περιφέρειά μας θα φθάσει στο ύψος των 250.000 € . Με τη παράταση συντάχθηκε αργότερα και η ΕΝΠΕ βλέποντας το αδιέξοδο που δημιουργείται με τις ημερομηνίες .

Τέλος σας διαβιβάζουμε και πινάκα οικονομικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας των τεσσάρων ΚΤΕΟ της Περιφέρειάς μας για τα έτη 2010 , 2011 , 2012 από το οποίο προκύπτει ετήσιο έσοδο για το Δημόσιο περίπου 1.000.000 € , ενώ το ιδιωτικό ΚΤΕΟ θα απέδιδε στο Δημόσιο μονό το 10% αυτού.

Αίτημα να δίνονται τα έσοδα του ΚΤΕΟ στις Περιφέρειες

Με γνώμονα λοιπόν το εμφανές Δημόσιο συμφέρον, την ύπαρξη των εγκαταστάσεων, του σύγχρονου εξοπλισμού και του έμπειρου προσωπικού η Περιφέρειά μας αμέσως μετά την πιστοποίηση θα προβεί στην συμπλήρωση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές και στις 30-06-2013 να έχουμε τέσσερα Δημόσια ΚΤΕΟ σύγχρονα , ανταγωνιστικά για να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, με μόνιμο πάντα αίτημα την εκχώρηση όλου ή μέρους των εσόδων στις Περιφέρειες