Διαγωνισμοί για τις ανάγκες των Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Με την υπ’ αριθ. Οίκ.29817/8125/26.3.2014 διακήρυξη προκηρύχθηκε Ανοικτός Διεθνής Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2014-2015. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια δέκα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (1.245.916,95€). Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι στις 14.5.2014.

Με την υπ’ αριθ. Οίκ.44919/12509/8.5.2014 διακήρυξη προκηρύχτηκε Πρόχειρος Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό 67.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. Η ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού είναι στις 27.5.2014.

Με την υπ’ αριθ. Οίκ.45655/12751/9.5.2014 διακήρυξη προκηρύχτηκε Πρόχειρος Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός ανάδειξης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: Καταπολέμηση κουνουπιών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το 2014 με Προϋπολογισμό 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι στις 28.5.2014.

Επίσης, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με τη υπ’ αριθ. 42340/11816/2.5.2014 διακήρυξη διενεργεί πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Νομού Κεφαλληνίας με προϋπολογισμό σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι στις 22.5.2014.

Τα κείμενα της διακηρύξεων διατίθεται στην δικτυακή πύλη της υπηρεσίας www.pin.gov.gr  στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα → Ενημέρωση → Προκηρύξεις.

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

email