Διαγωνισμός για Ανάδειξη εργολάβων Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (428.005,17 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κατανεμημένη στα ακόλουθα υποέργα :

Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Υποέργο Β: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ, συνολική αξία 70.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Υποέργο Γ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, συνολική αξία 45.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τα κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Ε. Κέρκυρας της Π.Ι.Ν..

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την 12.05.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στη Δικτυακή Πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα → Προκηρύξεις και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, αναφορικά με το υποέργο που αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας & Ιθάκης, δίδονται στο τηλ: 26713.60589, φαξ: 26710.28078, Email: tm_promithion [dot] kef [at] pin [dot] gov [dot] gr, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Σπαθής Ευάγγελος και κα. Δεσαλέρμου Χριστίνα, Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28 100, Κεφαλονιά.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email