Διαγωνισμός για Προμήθεια στολών των Φιλαρμονικών

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) διενεργεί Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ”, η οποία υλοποιείται στα πλαίσια της πράξης: “Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης”.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τα κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. (ταχ. δ/νση: Διοικητήριο, Αργοστόλι Κεφαλονιά).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών 71.961,79€ (άνευ Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικά 88.513 € .

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια 277 τεμαχίων χειμερινών και θερινών στολών για 6 τμήματα φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με απόφαση του Οργάνου λήψης Αποφάσεων διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει μεγαλύτερη ποσότητα έως ποσοστό 25% της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας, και κατά συνέπεια να κατακυρώσει τελικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για 346 συνολικά στολές.  Κωδικός CPV: 18000000-9.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την Παρασκευή 24.4.2015 και ώρα 12:00.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ταμείο ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ κωδ Σ.Α. 2010ΝΑ02480000) στα πλαίσια του Ε.Π. “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι”.

Πληροφορίες: Ευάγγελος Σπαθής, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, τηλ: 2671360589, φαξ: 26710-28078, e-mail: tm_promithion [dot] kef [at] pin [dot] gov [dot] gr. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του φορέα: www.pin.gov.gr.

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email