Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Κραναίας – Ελειού Πρόννων”

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Δρακουλόγκωνας Παναγής

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Κραναίας – Ελειού Πρόννων», με προϋπολογισμό 200.000,00€  με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό εργασιών 117.516,17€ και με συνολικό προϋπολογισμό 162.601,63€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ/νσης Τεχνικών Έργων μέχρι τις 04-02-2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713 60556, fax επικοινωνίας 26713 60601, αρμόδια υπάλληλος κ. Κακονύκτη Δ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-02-2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3.252,03€.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 522 με Κ.Α. 2014

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email