Διενέργεια διαγωνισμών από την Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προκηρύσσει:

α) Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017. Ο διαγωνισμός αφορά 93 δρομολόγια με Ε.Δ.Χ. και 24 δρομολόγια με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, δομημένα ανά τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (2.073.717,95€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και  και ώρα 15:00, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 03.02.2016 και ώρα 09:00π.μ.. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: GR223. Η προκήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την 23.12.2015 και

β) την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης υλικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και ιδίως της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. Το ακίνητο θα έχει εμβαδόν τουλάχιστον εκατόν ενενήντα τετραγωνικά μέτρα (190τ.μ.) και θα βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλεως του Αργοστολίου και συγκεκριμένα το ανώτερο 2000 μέτρα από το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα πέντε χρόνια και δύναται να παρατείνεται για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στη δικτυακή πύλη του Φορέα www.pin.gov.gr στη διαδρομή Αρχική Σελίδα / Προκηρύξεις.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email