Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για εργασίες ψεκασμού δακοκτονίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Με την υπ’ αριθ. 483-25/15-07-2015 (ΑΔΑ: ΨΡΜ87ΛΕ-ΞΓΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για εργασίες ψεκασμού δακοκτονίας.

Η τιμή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ανά ψεκασμό ορίζεται στα 0,080€ χωρίς Φ.Π.Α(μέγιστη τιμή), η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβεί τα 40.750,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί (αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών)  σε μέχρι τρείς (3) γενικούς ψεκασμούς.

Η συνολική ανωτέρω δαπάνη ύψους σαράντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (40.750,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΠΙΝ – Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Μέχρι την 03.8.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. μπορούν να κατατίθενται προσφορές από τους ενδιαφερόμενους στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης μπορούν να το αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΒΨ27ΛΕ-ΤΦΛ και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 15PROC002942953 καθώς και στη Δικτυακή Πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

email