Δήμος Κεφαλονιάς: Ευεργετικές ρυθμίσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Η  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς ενημερώνει, ότι σε εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (14.04.2014).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 7η Μαΐου 2014,  καθώς επίσης ως καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής έχει νομοθετικά οριστεί η 14η Αυγούστου 2014.

Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται σε όλα τα εισπρακτικά σημεία του νησιού και αρμόδιοι υπάλληλοι παραλαβής και διεκπεραίωσης αυτών καθίστανται όλοι οι εισπράκτορες με τους νόμιμους αναπληρωτές τους κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα : 2671360107-8-19, 2674360512, 2671360904, 2674360303.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς

email